Undersøgelseskommissionen om SKAT skal undersøge udbyttesagen

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til tillægskommissorium om SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat til Folketinget.

Den 19. december 2017 offentliggjorde Skatteministeriet redegørelsen fra advokatundersøgelsen om udbyttesagen.

Regeringen finder, i lighed med en række af Folketingets partier, at udbytteskatteområdet bør undersøges yderligere.

Justitsministeriet har på den baggrund udarbejdet et udkast til et tillægskommissorium for undersøgelseskommissionen om SKAT. Justitsministeren har herefter – på sædvanlig vis – sendt udkastet til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Udkastet er sendt i kopi til Folketingets Skatteudvalg.

Justitsministeren har i forbindelse med fremsendelsen til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen anmodet udvalget om snarest muligt og senest den 2. marts 2018 at fremkomme med eventuelle bemærkninger til udkastet. Justitsministeren har samtidig tilkendegivet, at han er indstillet på en drøftelse af udkastet til tillægskommissorium, hvis Udvalget for Forretningsordenen måtte ønske det.

Justitsministeren har desuden indbudt Folketingets partier til en politisk drøftelse af udkastet.

Udkastet lægger op til, at Undersøgelseskommissionen om SKAT i tillæg til sit nuværende kommissorium skal undersøge og redegøre for forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra 2010 indtil det tidspunkt i sommeren 2015, hvor SKAT modtog oplysninger udefra, der bevirkede, at SKAT den 6. august 2015 satte udbetaling af udbytteskatterefusion i bero. Undersøgelsen omfatter ikke forløbet efter modtagelsen af disse oplysninger, idet der lægges afgørende vægt på at undgå risikoen for at kompromittere den strafferetlige efterforskning.

Undersøgelsen forudsættes at ske i overensstemmelse med kommissoriet af 3. juli 2017 for Undersøgelseskommissionen om SKAT. Det indebærer bl.a., at undersøgelseskommissionen på baggrund af sin undersøgelse skal vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Endvidere er kommissionen blevet anmodet om, i det omfang den skønner det hensigtsmæssigt at komme med forslag til sådanne ændringer af lovgivning mv., som undersøgelsen kan begrunde.

Læs hele udkastet til tillægskommissorium her. 

 

Baggrund

1. Justitsministeren nedsatte den 13. september 2017 Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Som formand for undersøgelseskommissionen er udpeget landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge. Som øvrige medlemmer er udpeget professor, dr.jur. Søren H. Mørup og advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen. Som udspørger er udpeget advokat Jens Lund Mosbek. Som suppleanter for kommissionens medlemmer er udpeget landsdommer Rikke Holler, professor, dr.jur. Karsten Revsbech og advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen.

Ifølge kommissoriet for undersøgelseskommissionen af 3. juli 2017 skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til

  • forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem),
  • sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og
  • beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der tidsmæssigt ligger uden for den angivne periode.

2. Af pkt. 6 i undersøgelseskommissionens kommissorium af 3. juli 2017 fremgår det:

6. Der er i begyndelsen af 2017 iværksat en advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat. Advokatundersøgelsen skal bl.a. beskrive det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og de siddende ministres eventuelle rolle i sagen. Advokatundersøgelsen forventes afsluttet med udgangen af 2017. Der verserer endvidere en strafferetlig efterforskning ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Når advokatundersøgelsen er afsluttet, vil der blive taget endelig stilling til en udvidelse af kommissoriet, for så vidt angår sagen om refusion af udbytteskat, og i hvilken form. I den forbindelse vil hensynet til at undgå at kompromittere den strafferetlige efterforskning skulle indgå.”

Redegørelsen for advokatundersøgelsen blev offentliggjort den 19. december 2017.

I henhold til lov om undersøgelseskommissioner er det justitsministeren, der har kompetencen til at nedsætte en undersøgelseskommission. Justitsministeriet har nu udarbejdet et udkast til et tillægskommissorium for Undersøgelseskommissionen om SKAT, der omfatter forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat.

Når den politiske drøftelse af udkastet til tillægskommissorium er afsluttet, vil det endelige tillægskommissorium blive sendt til Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Læs også kommissoriet af 3. juli 2017 for Undersøgelseskommissionen om SKAT