Gennedsættelse af Tibetkommissionen

Justitsminister Søren Pape Poulsen har i dag formelt gennedsat Tibet-kommissionen.

Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået samme sammensætning som den tidligere Tibetkommission:

  • Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret (formand)
  • Advokat, ph.d. Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
  • Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet

Desuden er advokat Jakob Lund Poulsen udpeget som udspørger for kommissionen.

 

Undersøgelseskommissionens opgaver

Ifølge det endelige kommissorium har undersøgelseskommissionen til opgave

  • at gennemføre en supplerende undersøgelse af de forhold, der blev undersøgt af den oprindelige Tibetkommission, med henblik på at redegøre for og vurdere, om der er grundlag for at ændre eller supplere konklusionerne i Tibetkommissionens beretning af 18. december 2017, og
  • at undersøge og redegøre for politiets håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse, og om andre statslige myndigheder har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse.

Undersøgelseskommissionen skal på baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Kommissionen vil blive tildelt den IT-mæssige sagkundskab, der er påkrævet for at sikre, at de myndigheder, hvis forhold undersøges, identificerer og afleverer alt materiale af relevans for undersøgelsen. Det forudsættes desuden, at de relevante myndigheder samarbejder med undersøgelseskommissionen, herunder ved at give kommissionen fuld adgang til at søge i e-mail-systemer og eventuelle andre IT-systemer samt at iværksætte forsøg på genskabelse af e-mails mv., som ikke er umiddelbart tilgængelige.

Det fremgår endvidere af kommissoriet, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest to år, efter at kommissionen er nedsat.

Kommissoriet kan læses her.

Kontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, 23 42 46 59