Opgavebeskrivelse for en samlet informationsindsats vedrørende oplysning til borgerne i forbindelse med folkeafstemning om retsforbeholdet

Justitsministeriet (opdragsgiveren) annoncerer opgaven ”en samlet informationsindsats vedrørende oplysning til borgerne i forbindelse med folkeafstemning om retsforbeholdet”.

1. Baggrund

Det fremgår af den politiske aftale ”Danmark i Europol”, at der skal afholdes en folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Folkeafstemningen skal afholdes inden jul i år. Det er regeringens opgave at sikre, at alle borgere forud for folkeafstemningen har mulighed for at indhente relevant viden om afstemningstemaet, herunder retsforbeholdets betydning og indhold. I den forbindelse skal der iværksættes en oplysningsindsats, som giver et faktuelt og oplysende billede af indholdet af afstemningen, herunder konsekvensen af en omdannelse af retsforbeholdet. 
 

2. Beskrivelse af opgaven

Forud for afstemningen ønsker Justitsministeriet at få udarbejdet et forslag til en samlet informationsindsats vedrørende oplysning til borgerne i forbindelse med folkeafstemning om retsforbeholdet.

Målgruppen for indsatsen er stemmeberettigede borgere.

Den samlede informationsindsats bør blandt andet indeholde forslag til:

 • Overordnet koncept/hovedbudskaber for informationsindsatsen
 • Informationsindsatsens visuelle identitet, herunder overordnet designskabelon for hjemmeside.
 • Valg af kanaler og timing af indsatsen. Tilbuddet bør vægte og anbefale indsatsen omkring indhold og brug af kanaler i forhold til vurderet virkning og ressourceforbrug. Det er et krav, at der udarbejdes en informationsfolder. Det bemærkes, at tilbuddet ikke skal omfatte trykning.
 • Informationsstrategi. Tilbuddet skal særskilt indeholde overvejelser omkring oplysningsindsats/annoncering, herunder en vægtning af tryk, TV- og netmedier, sociale medier, mm.
 • Tids - og aktivitetsplan. Tilbuddet bør redegøre for udrulningen af indsatsen.

I forbindelse med informationsindsatsen vil Justitsministeriet stå for det faglige indhold, ligesom ministeriet vil have det overordnede ansvar for, at det materiale, der udarbejdes, informerer om folkeafstemningen på et objektivt og neutralt grundlag. Tilbudsgiver vil dog forventes at skulle bistå ministeriet i forhold til bearbejdning af budskaber, så disse fremstår forståelige, klare og konsistente.

Som option ønskes i tillæg til den samlede informationsindsats tilbud på bistand til projektledelse i forbindelse med den efterfølgende eksekvering af den samlede informationsindsats, herunder styring og koordinering af leverancer fra eksterne leverandører.

 

3. Aflevering og tidsplan

Tilbud bedes sendt per e-mail til [email protected] eller med post til Justitsministeriet, Slotsholmgade 10, 1216 Købehavn K., att. Pia Brügger.

Tilbuddet skal være Justitsministeriet i hænde senest den 5. august 2015 kl. 12.

Tilbuddet bør redegøre for, hvordan tilbudsgiver ønsker at løse opgaven samt et forslag til procesplan. Der bør i tilbuddet afsættes tid til løbende dialog og møder omkring opgaveløsningen. Der ønskes desuden et estimat for pris for henholdsvis den samlede informationsindsats og projektledelse samt en pris for den samlede opgave. Tilbuddet skal være gældende i tre måneder regnet fra tilbuddets afgivelse og skal indeholde tilbudsgivers kontaktoplysninger samt en underskrevet tro og love erklæring.

Valg af tilbudsgiver vil ske senest den 11. august 2015.

Den overordnede ramme for den samlede informationsindsats skal ligge færdig den 31. august 2015.

Produktion af informationsmaterialet og valg af eksterne samarbejdspartnere vil blive igangsat hurtigst muligt efter, at der forelægger en samlet informationsindsats. Hovedvægten af arbejdet med materialet kan således forventes at være koncentreret omkring august og september.

 

4. Opgavens omfang og budget

Opgavens økonomiske ramme skal holdes under 900.000 kroner.

 

5. Vurderingskriterier

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud udpeges på baggrund af følgende prioriterede kriterier:  '

 • Kvalitet (vægt 40 %)
  Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på kvaliteten af tilbudsgiverens løsningsbeskrivelse.
 • Pris (vægt 40 %)
  Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på, at forslaget er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dvs. mest kvalitet for pengene. Budgettet er fastsat til 900.000 kr. Det vil vægte negativt, hvis tilbuddet overskrider denne ramme.
 • Konsulentteamet (vægt 20 %)
  Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på bemandingen af konsulentteamet og dets erfaringer.
     

6. Meddelelse om resultat
Samtlige tilbudsgivere vil modtage en meddelelse per e-mail om, hvilken tilbudsgiver Justitsministeriet har til hensigt at indgå kontrakt med.

Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver om tildeling af aftalen skal ses som en hensigtserklæring fra ordregiver om at ville indgå aftale med vedkommende.

Endelig og bindende aftale anses ikke for indgået, før aftalen er underskrevet ubetinget af aftalens parter.

Hent referenceliste (PDF)

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, telefon 2342 4659, [email protected].