Nyt lovforslag skaber bedre sikkerhed for mekanikere

Trafik om natten

Fremover skal man altid kontakte politiet, hvis en del af kørebanen inddrages i forbindelse med reparation eller fjernelse af et køretøj på motorvej. Det sker som følge af et nyt lovforslag, der skal øge sikkerheden for de faggrupper, der reparerer og bortbugserer havarerede køretøjer.

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af færdselsloven. Formålet er at skabe bedre sikkerhed for mekanikere og servicemedarbejdere, der bliver kaldt ud til nødstedte køretøjer, der holder i nødsporet på landets motor- og motortrafikveje.

Baggrunden er, at det er forbundet med betydelig fare at udføre arbejde på en motorvej, uanset om køretøjet skal fjernes eller repareres på stedet.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

Det skal være slut med, at nogle faggrupper skal udsætte sig for stor fare for at hjælpe os andre, når vi ikke selv er i stand til at køre videre.

Det glæder mig at kunne imødekomme et stort ønske fra mekanikerne om at skabe bedre sikkerhed for dem, der reparerer og fjerner havarerede køretøjer på motorvejen. Jeg tror, de fleste kan forestille sig, at det kan være ganske ubehageligt at udføre den slags arbejde i nødsporet. En motorvej er en farlig arbejdsplads, og det skal være slut med, at nogle faggrupper skal udsætte sig for stor fare for at hjælpe os andre, når vi ikke selv er i stand til at køre videre.

Med de nye regler præciseres det, at reparation på stedet kun må finde sted, når reparation er den hurtigste måde at få fjernet køretøjet fra motorvejen på.

Desuden skal politiet fremover altid kontaktes, når det ved reparation eller fjernelse er nødvendigt at inddrage en del af kørebanen, således at det fremover er politiet, der skal træffe beslutningen om, at der kan repareres på stedet, inden arbejdet går i gang. På den måde sikres det, at politiet får mulighed for at træffe de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Samtidig hindres det, at eksempelvis en ansat mekaniker ville kunne blive presset af sin arbejdsgiver til at tage unødige chancer i forbindelse med en reparation eller fjernelse af køretøj på motorvej.

Endelig lægges der op til en forbedring af afmærkningen. Der foreslås således indført en bemyndigelse til, at transportministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om brug af tavlevogn og anden afmærkning ved bjergning af et køretøj og ved udførelse af reparation på motorvej.

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2013.

 

Baggrund

Et havareret køretøj er et køretøj, der på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt.

I dag er grundprincippet, at havarerede køretøjer skal fjernes snarest muligt. Det er ikke i færdselsloven eller i administrative regler udstedt i medfør heraf nærmere reguleret, hvordan kravet om, at et havareret køretøj snarest muligt skal fjernes fra motorvejen, skal opfyldes. Om kravet bedst opfyldes ved, at der rekvireres assistance (autohjælp eller lignende) til at bortbugsere køretøjet, eller ved at der foretages en mindre reparation, f.eks. et hjulskifte på stedet, beror på en konkret vurdering.

I lovforslaget præciseres det, at reparation på stedet kun må finde sted, når reparation skønnes at være den hurtigste måde at få fjernet køretøjet fra motorvejen på.

Lovforslaget indebærer, at personer, der skal udføre arbejde med reparation eller bortbugsering af et motorkøretøj på motorvej eller motortrafikvej i tilfælde, hvor en inddragelse af en del af kørebanen er nødvendig, skal kontakte politiet, inden arbejdet går i gang.

Inddragelse af en del af kørebanen vil f.eks. kunne være nødvendig, hvis reparation af et havareret køretøj, der holder i nødsporet, nødvendiggør, at reparatøren opholder sig på den side af køretøjet, der vender ud mod den inderste vognbane. Er der eksempelvis tale om et bredt køretøj (f.eks. en lastbil eller bus), vil en afspærring af vognbanen ofte være nødvendig.

Personer, der udfører autohjælp ved havari, er ikke bemyndiget til at foretage regulering af den øvrige færdsel på stedet i forbindelse med arbejdets udførelse, idet det efter færdselsloven som udgangspunkt kun er politiet, der må foretage færdselsregulering.

For at sikre, at afmærkningen i forbindelse med reparation eller bortbugsering af køretøjer på motorvej eller motortrafikvej er tilstrækkelig, er der derfor i lovforslaget indsat en bemyndigelse for transportministeren til – efter forhandling med justitsministeren – administrativt at fastsætte regler for brug af såkaldte tavlevogne og anden afmærkning i sådanne tilfælde.

Der vil med denne bestemmelse bl.a. kunne fastsættes nærmere regler for:

  • i hvilke tilfælde der ved udførelse af autohjælp skal anvendes tavlevogn eller anden afmærkning
  • kravene til tavlevognen og opstillingen af denne, og
  • uddannelseskrav til de personer, som skal opstille og betjene sådanne tavler.

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Tina Lysdahl Hansen, mobil: 2069 0893, [email protected].