Arbejdsgruppe skal se på dobbelt statsborgerskab

Pas

Danmark er et moderne samfund i en international verden. Regeringen mener derfor, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab. Regeringen har på den baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nye regler om dobbelt statsborgerskab skal udmøntes. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde i løbet af foråret 2013.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Dobbelt statsborgerskab er et emne, der berører mange mennesker med bopæl både i og uden for Danmark. Danmark er et moderne samfund i en international verden, og regeringen ønsker derfor, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab.

Regeringen har på den baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab, herunder Danmarks internationale forpligtelser på området.”

Danmark er et moderne samfund i en international verden, og regeringen ønsker derfor, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab

Baggrund

Efter grundlovens § 44 kan ingen udlænding få statsborgerskab uden ved lov. Det er derfor Folketinget, der kan meddele statsborgerskab.
Statsborgerretsområdet reguleres desuden af lov om indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om dansk indfødsret med senere ændringer. Indfødsretslovens regler suppleres af de retningslinjer for naturalisation, som fastlægges ved en aftale indgået af et flertal i Folketinget. De gældende retningslinjer er fastlagt i en aftale af 22. september 2008 om indfødsret, jf. cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation.

Det har hidtil kun i meget begrænset omfang været muligt at opnå dobbelt statsborgerskab i Danmark. Det gælder navnlig i de tilfælde, hvor Danmark internationalt er forpligtet hertil. Dette gælder bl.a. i forhold til personer, der er født med dobbelt statsborgerskab. Det drejer sig f.eks. om børn født af danske forældre i et land, hvor børnene også automatisk får dette lands statsborgerskab ved fødslen, eller hvis børnene fødes af forældre med forskellig nationalitet.

Danmark har også tiltrådt Europarådets konvention af 6. maj 1963 om begrænsning af tilfælde af dobbelt statsborgerskab og værnepligt for personer med dobbelt statsborgerskab og Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret. Begge konventioner omhandler spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab.

En ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab vil kræve en gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på området og vil kunne nødvendiggøre en ændring af såvel indfødsretsloven som af de gældende retningslinjer for naturalisation.

Regeringen har på den baggrund besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab, herunder Danmarks internationale forpligtelser på området.

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan reguleringen af dobbelt statsborgerskab fremadrettet kan udformes, og skal som led heri opstille forskellige mulige modeller for accept af dobbelt statsborgerskab samt redegøre nærmere for konsekvenserne af de foreslåede modeller.

Endvidere skal arbejdsgruppen overveje, hvilke konsekvenser en ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab bør have for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land, herunder om der bør indføres overgangsregler, der giver disse borgere mulighed for at generhverve deres danske statsborgerskab.

Arbejdsgruppen sammensættes af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger:

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737.