Nyt lovforslag styrker indsatsen mod menneskehandel

Justitsminister Morten Bødskov har i dag fremsat et lovforslag, der på en række områder styrker mulighederne for at bekæmpe menneskehandel. Flere forhold kan fremover anses for menneskehandel, og strafferammen sættes op.

Justitsminister Morten Bødskov har i dag fremsat et lovforslag, som på tre punkter er med til at styrke kampen mod menneskehandel.

Lovforslaget betyder, at straffelovens definition af menneskehandel bliver udvidet. Fremover vil man således kunne blive straffet for menneskehandel, hvis man har udnyttet andre personers strafbare handlinger. Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor gerningsmanden har tvunget en person til Danmark for at udnytte personen til at begå butiks- og lommetyveri.

Lovforslaget betyder også, at danske statsborgere, der begår menneskehandel i udlandet, kan blive straffet ved danske domstole, selv om deres handlinger ikke var strafbar efter lovgivningen i udlandet.

Endelig indebærer lovforslaget, at strafferammen for menneskehandel bliver forhøjet fra otte til ti år. Forhøjelsen sker for at sikre, at der er et egentligt råderum i forhold til ekstraordinært grove sager om menneskehandel.

Lovforslaget bringer den danske straffelov i overensstemmelse med et nyt EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene for menneskehandel.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Menneskehandel er en alvorlig forbrydelse, som vi må og skal bekæmpe. Denne form for kriminalitet sker på tværs af grænserne, og kampen mod menneskehandel kræver derfor en fælles europæisk indsats.

EU vedtog i foråret et nyt direktiv om bekæmpelse af menneskehandel. Selv om Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er bundet af direktivet, er det vigtigt for regeringen, at vores værn mod menneskehandel i Danmark fortsat er på niveau med resten af Europa.

På den baggrund har jeg i dag fremsat et lovforslag, som vil styrke indsatsen mod menneskehandel, og som sikrer, at de danske regler også fremover fuldt ud svarer til EU-reglerne på området.”

 

Baggrund

Formålet med lovforslaget er at bringe dansk straffelovgivning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA.

Som følge af Danmarks forbehold vedrørende samarbejdet om retlige og indre anliggender (retsforbeholdet) er direktivet ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, og Danmark har således ikke deltaget i Rådets vedtagelse af direktivet.

Med henblik på at sikre, at Danmarks strafferetlige værn mod menneskehandel fortsat er på niveau med resten af Europa, lægger forslaget op til, at straffeloven bringes i overensstemmelse med direktivet på de punkter, hvor direktivet går videre end rammeafgørelsen fra 2002, og hvor straffeloven ikke allerede er på linje med direktivet.

Lovforslaget indebærer, at det element af udnyttelse, som indgår i straffelovens definition af menneskehandel, udvides således, at også udnyttelse af strafbare handlinger fremover kan straffes som menneskehandel, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Desuden indeholder lovforslaget et forslag om at forhøje strafferammen for menneskehandel fra 8 år til 10 år med henblik på at sikre, at der ved strafudmålingen til stadighed er et væsentligt råderum i forhold til helt ekstraordinært grove sager. Der tilsigtes imidlertid ikke ændringer af udmålingspraksis i de typer af sager om menneskehandel, som vi kender i dag.

Endelig indebærer lovforslaget, at danske statsborgere og andre, der har fast ophold her i landet, kan blive retsforfulgt ved de danske domstole for menneskehandel begået i udlandet, selv om handlingen ikke også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (det vil sige, selv om der ikke foreligger dobbelt strafbarhed).

Du kan finde lovforslaget her

 

Journalister kan kontakte presserådgiver Emil Melchior på 4037 6737.