Truede vidner får bedre mulighed for at vidne anonymt

Domstolene skal have en vis udvidet adgang til at tillade anonyme vidner i straffesager for at beskytte vidner, der frygter repressalier. Det fremgår af et lovforslag, som justitsministeren sender i høring i dag.

Domstolene har i dag mulighed for undtagelsesvist at tillade, at et vidne i en straffesag kan afgive forklaring anonymt. Justitsminister Lars Barfoed sender i dag et lovforslag i høring, som skal give domstolene en vis udvidet adgang til at tillade anonyme vidner i straffesager. Lovforslaget forventes fremsat i starten af 2011.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler i den anledning:

”I et retssamfund er det uacceptabelt, hvis et vidnes sikkerhed trues – dels af hensyn til det enkelte vidne, dels af hensyn til retshåndhævelsen, idet et vidnes frygt for at afgive forklaring kan betyde, at gerningsmanden går fri.

Regeringen lægger derfor stor vægt på at sikre, at vidner beskyttes, så de ikke af frygt for repressalier afholder sig fra at vidne, og så de ikke lider overlast, når de står frem med deres viden. Samtidig skal hensynet til den tiltalte og dennes mulighed for at forsvare sig naturligvis varetages.

Med det lovforslag, der nu sendes i høring, sikres domstolene – uden at balancen mellem de forskellige hensyn på området sættes over styr – friere hænder ved vurderingen af, om betingelserne for anonym vidneførsel er opfyldt.”

 

Baggrund

Det følger af de gældende regler i retsplejeloven, at anonym vidneførsel kan tillades, hvis anonymiteten må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar. Derudover er det en betingelse for anonymitet, at afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet.

Lovforslaget indebærer, at der i retsplejeloven indsættes en bestemmelse om, at rettens afgørelse om at tillade anonymisering af et vidne træffes på grundlag af en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder eventuelle oplysninger om vidnets forudgående tilknytning til tiltalte og oplysninger om sagens karakter.

Det forudsættes i den forbindelse, at der – i modsætning til i dag – ikke nødvendigvis skal være tale om et såkaldt tilfældigt vidne (det vil sige et vidne uden nogen tilknytning til tiltalte), for at vidnet kan føres anonymt. I øvrigt fastslås det, at anvendelse af anonyme vidner ikke nødvendigvis forudsætter, at der er tale om grov kriminalitet, eller at der er fremsat egentlige trusler mod det pågældende vidne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior (tlf.nr. 7226 8405).