Skrap kurs overfor narkokørsel

Skærpede sanktioner overfor narkokørsel, en række forhøjelser af bødeniveauet og en udvidet adgang til at konfiskere køretøjer fra førere, som kører uden førerret. Justitsministeren fremsætter et nyt lovforslag, der skal være med til at øge færdselssikkerheden.

Justitsministeren har den 15. december 2010 fremsat forslag til lov om ændring af færdselsloven.

Lovforslaget skærper sanktionerne for kørsel med euforiserende stoffer mv. i blodet. Det betyder som udgangspunkt, at førerretten vil blive frakendt ubetinget, ligesom den bødestraf, der normalt idømmes ved førstegangsovertrædelser, vil blive fordoblet fra en halv til en hel måneds nettoløn.

Lovforslaget indebærer endvidere en udvidelse af færdselslovens konfiskationsordning, således at kørsel uden kørekort og kørsel i frakendelsestiden fremover skal medføre konfiskation af køretøjet på obligatorisk grundlag.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det er helt uacceptabelt, at nogle trafikanter ser stort på færdselssikkerheden ved at køre, selvom de har indtaget euforiserende stoffer eller ikke har noget kørekort. Jeg vil sætte hårdt ind overfor disse trafikanter med nogle mere markante sanktioner.”

 

Bødeforhøjelser gavner forebyggelse

Et af hovedelementerne i lovforslaget er også en revision af de gældende bødetakster på færdselsområdet, som for en stor dels vedkommende er utidssvarende og uden nævneværdig præventiv effekt. Med lovforslaget lægges der op til, at bødetaksterne generelt forhøjes i lyset af den almindelige prisudvikling, og at den gældende minimumsbøde på 500 kr. forhøjes til 1.000 kr. Herudover foreslås bøderne for visse overtrædelser hævet yderligere under hensyn til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som de pågældende overtrædelser indebærer.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Regeringen lægger stor vægt på løbende at forbedre færdselssikkerheden, og i den forbindelse er det af væsentlig betydning at opretholde et effektivt sanktionssystem, som følger med samfundsudviklingen.

Størstedelen af bødetaksterne på færdselsområdet har ikke været reguleret i mange år, og tiden er derfor nu moden til at foretage en generel forhøjelse af færdselsbøderne. Jeg mener, at bødesystemets præventive værdi til gavn for færdselssikkerheden dermed vil blive styrket.”      

 

Baggrund

En stor del af bødetaksterne på færdselsområdet har ikke været reguleret siden 2000 eller tidligere, og den nugældende minimumsbøde på 500 kr. må bl.a. i lyset af den almindelige prisudvikling betragtes som meget lav.

Med lovforslaget foreslås det, at bødetaksterne på færdselsområdet generelt forhøjes som følge af prisudviklingen, og at minimumsbøden generelt hæves. Endvidere foreslås det, at bøderne for visse overtrædelser derudover hæves under hensyn til den færdselssik­kerhedsmæssige risiko, som overtrædelserne indebærer. Samtidig præci­seres de gældende principper om gentagelsesvirkning inden for normal­strafferammen.

Herudover indebærer forslaget, at sanktionerne for overtrædelse af den såkaldte nulgrænse i færdselslovens § 54, stk. 1 (kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer mv.), skærpes, således at førerretten fremover som udgangspunkt vil blive frakendt ubetinget i stedet for betinget, ligesom den bødestraf, der normalt idømmes ved førstegangsovertrædelser, som udgangspunkt fordobles fra en halv til en hel måneds nettoløn.

Samtidig foreslås det, at kørsel uden at have erhvervet kørekort og kørsel i frakendelsestiden skal være omfattet af færdselslovens ordning om obligatorisk konfiskation af køretøjer, hvorefter en række nærmere opregnede overtrædelser medfører konfiskation, hvis føreren inden for 3 år gør sig skyldig i tre af sådanne forhold.

Endelig indeholder lovforslaget visse konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Hanne Aagaard på tlf. 72 26 85 81 eller til presserådgiver Emil Melchior på tlf. 40 37 67 37.