Skærpet indsats mod narko i fængslerne

Indsatsen mod narko i fængslerne skærpes. Det fremgår af et nyt lovforslag, som justitsministeren har fremsat. Samtidig vil ansatte i fængslerne få mulighed for at forebygge uroligheder ved brug af peberspray.

Som et led i regeringens handlingsplan mod narkotikamisbrug fremsatte justitsministeren den 8. december 2010 et lovforslag med nye regler om undersøgelse for ulovlige effekter i fængslerne og udvidelse af behandlingsgarantien for indsatte i fængsler og arresthuse.

Der vil herudover i overensstemmelse med handlingsplanen blive fastsat administrative regler om anvendelse af narkotikahunde til at undersøge indsatte og besøgende for ulovlige stoffer.

”Bekæmpelse af narkotikamisbrug i fængsler og arresthuse er med til at forebygge, at indsatte fortsætter i en kriminel løbebane efter afsoning. Derfor foreslår jeg en skærpet indsats i form af en mere effektiv kontrol af, om der er ulovlige effekter i fængslerne – ikke mindst ulovlige stoffer – og en udvidelse af behandlingsgarantien for stofmisbrugere i Kriminalforsorgens institutioner,” udtaler justitsminister Lars Barfoed.

 

Fængselsbetjente får peberspray

Lovforslaget betyder endvidere, at det vil blive muligt generelt at anvende peberspray som magtmiddel over for de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Det sker i lyset af en vellykket forsøgsordning.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Peberspray er et effektivt og præventivt magtmiddel, som kan medvirke til at undgå, at tilspidsede situationer optrappes yderligere. Jeg finder det derfor rigtigt, at der indføres en landsdækkende og permanent ordning med peberspray i alle fængsler og arresthuse for at skabe både større tryghed og sikkerhed for fængselsbetjentene og mere ro til gavn for de indsatte.”

 

Baggrund

I dag kan magtanvendelse over for indsatte i Kriminalforsorgens institutioner efter straffuldbyrdelsesloven ske ved brug af greb, skjold, stav og tåregas. Ved en lovændring i 2009 blev justitsministeren – bl.a. på baggrund af gode erfaringer med anvendelse af peberspray som magtmiddel i politiet og i den svenske kriminalforsorg – bemyndiget til at iværksætte en forsøgsordning med magtanvendelse ved brug af peberspray i visse af Kriminalforsorgens institutioner. Der blev herefter i oktober 2009 iværksat en 1-årig forsøgsordning med anvendelse af peberspray som magtmiddel i 7 af Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. På baggrund af institutionernes evaluering af forsøgsperioden har Direktoratet for Kriminalforsorgen i en rapport konkluderet, at pebersprayen har haft den ønskede effekt og virkning – nemlig primært at virke præventivt og i øvrigt at have pacificeret indsatte, så yderligere magtanvendelse ikke har været nødvendig. På den baggrund foreslås det med lovforslaget, at der indføres mulighed for permanent at anvende peberspray som magtmiddel i alle Kriminalforsorgens institutioner.

Læs hele evalueringsrapporten (PDF).

Herudover er formålet med lovforslaget at gennemføre visse initiativer som led i regeringens handlingsplan mod narkotikamisbrug, som blev offentliggjort i oktober 2010.

I overensstemmelse med regeringens handlingsplan foreslås det således, at ikke kun Kriminalforsorgens institutioner, men også Direktoratet for Kriminalforsorgen kan undersøge, hvilke effekter indsatte har i deres besiddelse i deres opholdsrum eller på deres person, når dette er nødvendigt f.eks. for at kontrollere, om der findes ulovlige stoffer. Baggrunden herfor er oplysninger fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen om, at det i tilfælde, hvor hele afdelinger eller grupper af indsatte skal undersøges, kan være vanskeligt at sikre, at de indsatte ikke er opmærksomme på, at noget er anderledes og under planlægning, hvis undersøgelsen gennemføres af institutionens egne medarbejdere. Det fremgår desuden af handlingsplanen, at det er regeringens opfattelse, at det også i øvrigt kan øge undersøgelsernes effektivitet, hvis undersøgelsen gennemføres af særligt uddannet personale under ledelse af direktoratets sikkerhedsenhed.

Endvidere foreslås det i overensstemmelse med regeringens handlingsplan, at behandlingsgarantien for stofmisbrugere i Kriminalforsorgens institutioner udvides, således at personer, som afsoner en kort fængselsstraf, samt varetægtsarrestanter, bliver omfattet af behandlingsgarantien. Formålet hermed er at sikre, at alle indsatte i danske fængsler og arresthuse kan få behandling for deres stofmisbrug, bl.a. fordi behandling af kriminelle stofmisbrugere er med til at forebygge og forhindre, at indsatte begår ny kriminalitet.

I overensstemmelse med regeringens handlingsplan vil der herudover – inden for rammerne af de gældende regler om undersøgelse af indsatte og besøgende – blive fastsat administrative regler om anvendelse af narkotikahunde til at undersøge indsatte og besøgende for ulovlige stoffer.

Download den omtalte handlingsplan (PDF).

Lovforslaget er tilgængeligt kan læses her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior (tlf. 4037 6737).