Styrket indsats for ofre for forbrydelser

Justitsminister Brian Mikkelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en styrket indsats for at støtte ofre for forbrydelser.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:    

”Det er helt centralt for regeringen, at ofre for forbrydelser behandles med alvor og respekt, og at de får den nødvendige hjælp og støtte.

Regeringen har taget en række initiativer på dette vigtige område, men jeg lægger vægt på, at vi løbende ser åbent og fordomsfrit på, om vi kan forbedre indsatsen yderligere. Jeg har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der bredt skal vurdere behov og muligheder for at styrke indsatsen for ofre for forbrydelser. Blandt de emner, som arbejdsgruppen skal se på, er reglerne om tortgodtgørelse og de tanker, der har været fremme om at etablere en form for ”offerfond”. 

Jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens ideer og forslag.

Samtidig er det naturligvis meget vigtigt, at ofrene kender til de støttemuligheder, som allerede findes i dag. Jeg har derfor på den ”korte bane” aftalt med rigspolitichefen og rigsadvokaten, at politi og anklagemyndighed allerede nu vil styrke informationsindsatsen over for ofre for forbrydelser.”

 

Baggrund

Der findes efter den gældende lovgivning en række muligheder for at hjælpe personer, der har været udsat for en forbrydelse, og regeringen har løbende taget initiativer med henblik på yderligere at styrke indsatsen på dette vigtige område. Senest har Folketinget vedtaget regeringens lovforslag om konfliktråd i straffesager, som træder i kraft den 1. januar 2010.

Arbejdsgruppen skal overveje behov og muligheder for yderligere at styrke indsatsen for at hjælpe og støtte ofre for forbrydelser, herunder om indsatsen kan gøres endnu bredere og endnu mere sammenhængende.

Arbejdsgruppen skal bl.a. overveje følgende spørgsmål:

  • De praktiske erfaringer med de nuværende ordninger på området, herunder med inddragelse af erfaringer fra udlandet, navnlig de øvrige nordiske lande.
  • Eventuelle regler om, at ofret i visse tilfælde skal have besked, når den dømte gerningsmand får udgang fra fængslet eller bliver løsladt.
  • Eventuel oprettelse af en form for ”offerfond”, som dømte gerningsmænd skal betale til.
  • Eventuel forhøjelse af de beløb, der kan tilkendes i tortgodtgørelse til bl.a. voldtægtsofre.
  • Mulighederne for hos politiet og anklagemyndigheden at forbedre den praktiske rådgivning og hjælp til ofre for forbrydelser.
     

Arbejdsgruppen skal færdiggøre sit arbejde inden sommeren 2010.

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan læses her (pdf).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Sandy French (tlf. 72 26 84 08) og kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 70).