Nye regler om behandling af klager over politiet

Justitsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag et lovforslag for Folketinget om revision af reglerne om behandling af klager over politiet og af straffesager mod politifolk.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Jeg lægger stor vægt på, at der både i befolkningen og hos politiet er tillid til, at klager over politifolk behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Jeg fremsætter nu et lovforslag om oprettelse af en uafhængig politiklagemyndighed, som fremover skal behandle klager over politifolk og efterforske straffesager mod politifolk. Som i andre straffesager vil det være anklagemyndigheden, der på grundlag af efterforskningen tager stilling til, om der skal rejses tiltale mod en politimand.

Forslaget om en uafhængig politiklagemyndighed vil sikre, at retssikkerhedsgarantierne for alle implicerede i politiklagesagerne – der ofte er af indgribende betydning for parterne – udbygges yderligere.”

 

Til baggrund
 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af klager over politipersonale og om behandling af straffesager mod politipersonale. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1507/2009 om behandling af klager over politiet.

Det foreslås, at der oprettes en ny myndighed (Den Uafhængige Politiklagemyndighed), som skal overtage statsadvokaternes opgave med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten og efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten.

Efter forslaget vil et politiklageråd med en dommer som formand og med offentlighedsrepræsentanter få det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

Det vil fortsat være den almindelige anklagemyndighed, der tager stilling til tiltalespørgsmålet og i givet fald møder i retten som anklager.

Politiets særlige forenklede sagsbehandling i mindre adfærdsklagesager (den såkaldte notitssagsbehandling), der er blevet etableret i praksis, foreslås lovfæstet og udvidet. Notitssagsbehandlingen går ud på, at mindre adfærdsklagesager, hvis klageren er indforstået, kan afsluttes med en samtale mellem en overordnet politimand og klageren og en efterfølgende notits til Politiklagemyndigheden.

Det foreslås endvidere, at der skal være en særlig nem adgang til domstolsprøvelse i sager om erstatningskrav vedrørende personer, der er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

 

Yderligere information:

Spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Sandy French (tlf. 72 26 84 08) eller kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 70).