A/T-kurset virker

A/T-kurset virker. Det er hovedkonklusionen i den evaluering af kurset, som DTU Transport har lavet for Justitsministeriet. A/T-kurset skal gennemføres af alle, som ønsker at beholde eller generhverve førerretten efter at have fået en henholdsvis betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel.

Evalueringen af ordningen viser, at blandt de spiritusbilister med ubetingede frakendelser, som gennemfører kurset, er nedgangen i recidivet (tilbagefaldet) på ca. 40 pct. i forhold til den gruppe, der ikke har gennemført kurset. Det vurderes, at den største del af dette fald skyldes kurset. 

Evalueringen peger i øvrigt på visse forhold ved afholdelsen af kurserne, som kan forbedres.  

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Alkohol og trafik er en livsfarlig cocktail. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer os, at spirituskørsel bekæmpes med de rigtige midler.  

Jeg er glad for, at vi med DTU Transports evaluering af A/T-kurset kan konstatere, at kurset modvirker den helt uacceptable adfærd, som nogle – på trods af de strenge sanktioner på området – ellers udviser ved gentagne gange at sætte andres liv på spil ved at sætte sig bag rattet i spirituspåvirket tilstand.

Jeg vil nu bede Rigspolitiet om at se nærmere på de konkrete forslag til forbedring af kurserne, som evalueringen peger på. Men A/T-kurserne er kommet for at blive!”

 

Til baggrund

Siden den 1. marts 2002 har alle, der har fået en ubetinget førerretsfrakendelse eller et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skullet gennemgå et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før generhvervelse af kørekortet kan ske. Den 1. september 2005 blev ordningen udvidet til også at gælde personer med betingede førerretsfrakendelser for spirituskørsel, så disse personer skal deltage i et A/T-kursus for at kunne beholde kørekortet.

Kurset udbydes af regionerne og koster 2.000 kr., som skal betales af kursisten selv. Det består af fire lektioner i løbet af fire uger. Formålet med kurset er at give kursisterne indsigt i og forståelse for de fysiske, psykiske og sociale forhold vedrørende alkohol og trafik og et større kendskab til grænserne for indtagelse af alkohol i forbindelse med kørsel.

I december 2007 anmodede Justitsministeriet DTU Transport om at evaluere ordningen med A/T-kurser, både med hensyn til indholdet af kurserne og med hensyn til effekten på omfanget af spirituskørsel.

DTU Transport har i evalueringen analyseret et større statistisk materiale, ligesom der har været gennemført interviews med deltagere og undervisere på kurserne. Resultatet heraf viser, at kurserne har den ønskede effekt for så vidt angår nedgang i recidivet (tilbagefaldet) for personer, som generhverver førerretten efter en ubetinget førerretsfrakendelse. Det har af metodiske årsager ikke været muligt at lave en tilsvarende undersøgelse af udviklingen i recidivet for personer med betingede førerretsfrakendelser. Evalueringen peger desuden på en række forhold ved ordningen, som kan forbedres. Det gælder navnlig opdateringer af undervisningsmaterialet og praktiske forhold ved afviklingen af kurserne.

Rapporten kan findes på DTU Transports hjemmeside:

www.transport.dtu.dk.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til DTU Transport, seniorforsker Gitte Carstensen, tlf.nr. 45 25 65 19, eller Justitsministeriet, kontorchef Anette Arnsted, tlf.nr. 72 26 85 80.