Udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget betænkning fra Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for at have modtaget udvalgets betænkning, som indeholder et gennemarbejdet forslag til en ny regulering af adgangen til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning.

Jeg har med stor tilfredshed noteret mig, at der lægges op til en forenkling af reglerne på området, og jeg kan således tilslutte mig udvalgets anbefaling om, at der bør gælde samme regler, uafhængig af om udveksling af personoplysninger i den offentlige forvaltning sker elektronisk eller manuelt. 

Udvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring, og jeg vil hurtigt herefter fremsætte lovforslag for Folketinget med henblik på at skabe en ensartet adgang til at udveksle oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.”

 

Til baggrund

1. Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning blev nedsat den 23. oktober 2007. Formanden for udvalget var direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller. Udvalget bestod i øvrigt af repræsentanter for Danske Regioner, Datatilsynet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns Universitet og Velfærdsministeriet.

Udvalget har haft til opgave at overveje og udarbejde forslag til, hvordan reglerne om videregivelse i persondataloven og forvaltningsloven kan ændres, så der i videst muligt omfang gælder samme adgang til at udveksle oplysninger inden for den offentlige forvaltning.

Herudover har udvalget haft til opgave at overveje, om udviklingen i den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen i den offentlige forvaltning indebærer, at der er behov for at ændre forvaltningslovens § 29 vedrørende indhentelse af oplysninger i ansøgningssager. Udvalget har i den forbindelse også haft til opgave at overveje, om det er nødvendigt at opretholde bestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre.

2. Udvalget anbefaler, at adgangen til både elektronisk og manuelt at videregive personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder reguleres af persondataloven. Med udvalgets anbefaling vil der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uafhængigt af på hvilken måde udvekslingen sker, herunder om det sker elektronisk eller manuelt.

For så vidt angår reguleringen af adgangen til at videregive fortrolige oplysninger om juridiske personer mv., foreslår udvalget, at denne som hidtil bør være fastsat i forvaltningsloven. Udvalget foreslår i den forbindelse visse ændringer i den gældende lovgivning på dette område.

Udvalget anbefaler endvidere, at bestemmelsen i forvaltningslovens § 29 om indhentelse af oplysninger i ansøgningssager opretholdes i sin nuværende udformning.

Endelig anbefaler udvalget, at bestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov om kommunale borgerservicecentre – som vedrører adgangen til at indhente oplysninger i ansøgningssager, der behandles af et borgerservicecenter – opretholdes.

3. Læs betænkningen (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Kristian Korfits Nielsen, Justitsministeriet (tlf.nr. 72 26 87 50).

Spørgsmål om borgerservicecenterloven kan rettes til afdelingschef Hans B. Thomsen, Velfærdsministeriet (tlf.nr. 33 95 48 77).