Opgaveomlægninger

I forbindelse med regeringsdannelsen den 23. november 2007 er det ved kongelig resolution af samme dato besluttet, at følgende sagsområder overføres fra Familie og Forbrugerministeriet, som nedlægges, til Justitsministeriet:

Sager vedrørende adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption, værgemål samt lov om tillæg hertil, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om registreret partnerskab, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om børns forsørgelse, lov om inddrivelse af underholdsbidrag, lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, navneloven, lov for Grønland om børns retsstilling, lov om umyndighed og værgemål i det omfang loven fortsat er gældende for Grønland og Færøerne, sager vedrørende lov om børns retsstilling i det omfang loven fortsat er gældende for Færøerne inklusiv de til området hørende institutioner m.v.

Det er endvidere bestemt, at ressortansvaret for sager vedrørende godkendelse og anerkendelse af trossamfund overføres fra Kirkeministeriet til Justitsministeriet.