Langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger skal begrænses

Regeringen er parat til at begrænse langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger. En ny betænkning fra Strafferetsplejeudvalget foreslår bl.a., at der indføres frister for varigheden af varetægtsfængslinger.

Justitsminister Lene Espersen vil fremsætte lovforslag om emnet senere i denne folketingssamling.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Regeringen lægger stor vægt på, at ingen er sigtet eller varetægtsfængslet i længere tid, end det er nødvendigt.

Jeg er meget glad for, at Strafferetsplejeudvalget nu er kommet med en række gennemarbejdede forslag til yderligere tiltag, som vil kunne medvirke til at begrænse den tidsmæssige udstrækning af sigtelser og varetægtsfængslinger - vel at mærke uden at tilsidesætte hensynet til at sikre en grundig og effektiv efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse.

Udvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer mv., og jeg forventer at kunne fremsætte et lovforslag på området i denne folketingssamling.”

 

Baggrund

Strafferetsplejeudvalgets betænkning indeholder en række forslag, som har til hensigt at begrænse den tidsmæssige udstrækning af sigtelser og varetægtsfængslinger.

Hovedpunkterne i Strafferetsplejeudvalgets forslag er:

  • En udtrykkelig lovregel om, at anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet bør træffes inden rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet eller under 18 år, skal afgørelsen træffes hurtigst muligt.
  • En vis begrænset mulighed for domstolsprøvelse af langvarige sigtelser, hvor retten kan fastsætte en frist for anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet.
  • En udtrykkelig lovregel om, at retten har ansvaret for, at en sag fremmes med den fornødne hurtighed.
  • Sagsstyring bør anvendes i højere grad i straffesager. Parterne skal kunne anmode retten om en forhåndsberammelse, og adgangen til at holde særligt forberedende retsmøder udvides.
  • Der indføres frister for varigheden af varetægtsfængslinger. Er strafferammen for den påsigtede lovovertrædelse højst 6 års fængsel, må varetægtsfængsling ikke finde sted i mere end 6 måneder. Er strafferammen på 6 års fængsel eller mere, må varetægtsfængsling ikke finde sted i mere end 1 år. For unge under 18 år er fristerne henholdsvis 4 og 8 måneder. Udvalgets flertal foreslår, at fristerne kan fraviges, hvis særlige omstændigheder taler for det, mens et mindretal finder, at fristerne bør være ufravigelige.
  • Kravene til domstolenes kendelser om varetægtsfængsling skærpes, bl.a. skal retten angive de væsentligste efterforskningsskridt, som forventes foretaget under varetægtsfængslingen.
  • En vis begrænset udvidelse af mulighederne for, at retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, hvis beskikkelsen vil medføre en forsinkelse for sagen.

Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1492/2007 (pdf).

Spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller kontorchef Jens Røn på telefon 72 26 87 70.