Udvalg foreslår adgangen til at foretage tv-overvågning udvidet

Fremover skal butikker, pengeinstitutter samt hotel- og restaurationsvirksomheder have mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Muligheden for tv-overvågning skal også omfatte arealer i direkte tilknytning hertil, når dette er nødvendigt af hensyn til kriminalitetsforebyggelse. Det er hovedkonklusionen i et forslag, som justitsminister Lene Espersen har modtaget fra tv-overvågningsudvalget.

Udvalget foreslår samtidig en række ændringer i persondataloven bl.a. med henblik på, at de personoplysninger, som tilvejebringes ved tv-overvågning, ikke misbruges.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"I de seneste år har der fra flere sider været udtrykt ønske om i et vist omfang at udvide adgangen til at foretage tv-overvågning.

Med tv-overvågningsudvalgets betænkning er der et godt grundlag for at vurdere, hvor vi i dag finder den rette balance mellem på den ene side de sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn, som kan tale for en vis udvidelse af adgangen til at foretage tv-overvågning, og på den anden side hensynet til privatlivets fred.

Tv-overvågningsudvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring, og regeringen vil herefter tage stilling til udvalgets forslag med henblik på, at der vil kunne fremsættes et lovforslag i denne folketingssamling."

 

Til redaktionen

I oktober 2004 nedsatte Justitsministeriet et tv-overvågningsudvalg, der fik til opgave at overveje, om der i videre omfang bør gives adgang til at foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, og i givet fald hvilke rammer der bør gælde for en sådan udvidelse. Udvalget blev endvidere anmodet om at foretage en vurdering af samspillet mellem tv-overvågningslovens og persondatalovens regler.

I november 2005 blev udvalget desuden anmodet om at overveje en anbefaling om tilvejebringelse af hjemmel til, at kommuner efter forelæggelse for politiet kan foretage tv-overvågning på frit tilgængelige steder i kriminalitetsforebyggende øjemed. Denne anbefaling udgjorde én af de 49 anbefalinger, som indgik i den tværministerielle arbejdsgruppes rapport "Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror" (oktober 2005), og som regeringen i sin terrorhandlingsplan fra november 2005 tilkendegav først at ville tage politisk stilling til, når tv-overvågningsudvalget har færdiggjort sine overvejelser om anbefalingen.

I den betænkning, som udvalgets formand, professor dr. jur. Peter Blume, netop har afgivet til justitsminister Lene Espersen (betænkning nr. 1483/2006 om tv-overvågning), forslår udvalget bl.a.

  • at pengeinstitutter, hoteller, restaurationer og butikker skal have lov til at tv-overvåge egne indgange og facader og arealer i direkte tilknytning hertil (f.eks. fortove og dele af parkeringspladser), hvis dette klart er nødvendigt af hensyn til kriminalitetsforebyggelse,
  • at optagelser fra tv-overvågning som udgangspunkt skal slettes senest 30 dage efter optagelsen,
  • at personoplysninger, der hidrører fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun må videregives med den berørtes samtykke, medmindre videregivelsen følger af lov eller alene sker til politiet med henblik på en politimæssig efterforskning,
  • at Datatilsynet skal have inspektionskompetence ved behandling af personoplysninger ved tv-overvågning, men at der ikke skal ske anmeldelse til tilsynet af den konkrete overvågning.

Udvalgets flertal har endvidere foreslået en dispensationsregel, hvorefter private får mulighed for at opnå en tidsbegrænset tilladelse fra politiet til at foretage tv-overvågning af egne indgange og facader, når en sådan overvågning må anses for klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsforebyggelse rettet mod de pågældende bygninger eller disses brugere.

For så vidt angår anbefalingen om tilvejebringelse af hjemmel til, at kommuner efter forelæggelse for politiet kan foretage tv-overvågning på frit tilgængelige steder i kriminalitetsforebyggende øjemed, har udvalget anført, at man ikke finder at have et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere effekten af bestemte virkemidler i forbindelse med terrorbekæmpelse. På den baggrund finder udvalget ikke endeligt at kunne tage stilling til, om en regulering af denne karakter vil være ønskelig. Udvalget har imidlertid redegjort for en række synspunkter for og imod en sådan regulering og udarbejdet en skitse til et eventuelt lovforslag herom.

Læs Betænkning nr. 1483 i pdf-format her