Retsplejerådet afgiver betænkning om retsmægling

Justitsminister Lene Espersen har fra Retsplejerådets formand landsretspræsident Bjarne Christensen modtaget Retsplejerådets betænkning nr. 1481/2006 om reform af den civile retspleje V (Retsmægling). Betænkningen er et delresultat af Retsplejerådets generelle gennemgang af den civile retspleje.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Retsmægling giver mulighed for, at borgere og virksomheder kan få løst deres tvister på en ny og anderledes måde, der tager udgangspunkt i parternes konkrete problemer frem for i regler og paragraffer.

Erfaringerne fra den eksisterende forsøgsordning med retsmægling har været meget positive, og det er regeringens målsætning, at anvendelsen af retsmægling som konfliktløsningsmiddel skal udbredes til alle landets domstole.

Jeg er derfor glad for, at Retsplejerådet nu er kommet med et forslag til udformningen af en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling, så parterne i sager, som er indbragt for domstolene, vil få en alternativ mulighed for at få løst deres konflikt på den måde, som parterne finder mest hensigtsmæssig.

Retsplejerådets betænkning vil nu blive sendt i en bred høring."

 

Til baggrund

I foråret 2003 iværksatte Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet en fælles forsøgsordning med retsmægling i civile retssager ved byretterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret. En evalueringsrapport om forsøgsordningen blev offentliggjort i marts 2005.

Ved retsmægling hjælper en mægler parterne med selv at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løsning på striden. Retsmægleren kan ikke træffe nogen afgørelse i sagen, og forløbet kan til enhver tid afbrydes, hvis en af parterne ønsker det. Sker det, vil den civile sag fortsætte den normale gang ved domstolen.

Formålet med retsmægling er at nå frem til en aftalt løsning på konflikten, der opleves som mere tilfredsstillende af begge parter end den løsning, man kan nå frem til ved traditionel forligsmægling i retten, der bygger på de pågældende retsregler, eller ved en dom. Løsningen ved retsmægling kan i højere grad tage hensyn til parternes underliggende interesser, behov og fremtid, og parterne har i højere grad selv indflydelse på forløbet.

Retsplejerådet foreslår, at de centrale spørgsmål i relation til retsmægling lovreguleres, herunder navnlig processen ved indledning af retsmægling, hvem der kan udpeges som retsmægler, retsmæglingens fortrolighed, afslutning af retsmæglingen, sagsomkostninger ved retsmæglingen og efterfølgende anvendelse af oplysninger modtaget under retsmæglingen. Retsplejerådets forslag indebærer, at grundelementerne i forsøgsordningen i vidt omfang videreføres i en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling. Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 1, afsnit 4, der indeholder en oversigt over Retsplejerådets overvejelser og forslag. 

Retsplejerådets betænkning nr. 1481/2006
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 90).