Regeringen har besluttet ikke at foreslå lovgivning om telefonskanning

Rapporten "Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror", som en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. en række ministerier og PET afgav i oktober 2005, indeholdt en anbefaling om...

tilvejebringelse af hjemmel til, at politiet kan skanne indholdet af telekommunikation inden for et afgrænset område. I regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra november 2005 blev det tilkendegivet, at regeringen ville tage politisk stilling til anbefalingen, når Strafferetsplejeudvalget havde haft lejlighed til at behandle spørgsmålet.

Strafferetsplejeudvalget afgav sin udtalelse om anbefalingen i september 2006. Af udtalelsen fremgår det bl.a., at telefonskanning efter udvalgets opfattelse udgør et særlig alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden, idet indgrebet i meget vidt omfang også vil kunne omfatte kommunikation blandt personer, som ikke er eller vil kunne mistænkes for kriminalitet. Dette forhold taler efter udvalgets opfattelse for, at der skal foreligge tungtvejende grunde til ved lov at indføre en regel, der muliggør anvendelsen af et sådan indgreb.

Regeringen har efterfølgende besluttet ikke at foreslå lovgivning om telefonskanning.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Det fremgår af Strafferetsplejeudvalgets udtalelse bl.a., at et indgreb i form af telefonskanning af tekniske grunde vil dække et ganske betydeligt område med en diameter på 300-500 meter. Et endog meget stort antal personer uden tilknytning til en eventuel terrorsag ville derfor i givet fald blive berørt af en telefonskanning og dermed eventuelt udsat for aflytning.

Politiets Efterretningstjeneste har over for mig oplyst, at telefonskanning kun i en helt ekstraordinær nødsituation kan tænkes at være et relevant skridt med henblik på at afværge en terrorhandling. Da der som anført af Strafferetsplejeudvalget i et sådant tilfælde allerede efter gældende ret ville kunne foretages telefonskanning på grundlag af et almindeligt nødretsprincip, er der efter Politiets Efterretningstjenestes opfattelse ikke et aktuelt behov for lovgivning om spørgsmålet.

I lyset heraf finder regeringen ikke, at der bør indføres lovgivning om telefonskanning."