Hurtigere behandling af konkursboer

Justitsminister Lene Espersen har i dag fra Konkursrådets formand landsdommer Lars Lindencrone Petersen modtaget rådets betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Det er af hensyn til både skyldneren og kreditorerne væsentligt, at behandlingen af et konkursbo foregår så hurtigt og effektivt som muligt, samtidig med at bobehandlingen naturligvis skal have den fornødne kvalitet.

Jeg er derfor glad for, at Konkursrådet har afgivet en betænkning med en række forslag til, hvordan vi sikrer en hurtigere og mere effektiv bobehandling og samtidig sikrer den rette balance mellem hurtighed og kvalitet i konkursbehandlingen.

Konkursrådets betænkning vil nu blive sendt i en bred høring, og jeg forventer at kunne fremsætte lovforslag på området i begyndelsen af 2007."

 

Til baggrund

Konkursrådet anfører, at behandlingen af konkursboer må antages i dag ikke i alle tilfælde at foregå så hurtigt og effektivt, som det – under hensyntagen til den fornødne kvalitet i bobehandlingen – er muligt. Konkursrådet finder, at det er afgørende for at sikre en hurtigere og mere effektiv bobehandling, at skifteretten får en ny tilsynsrolle i forhold til bobehandlingen, så det sikres, at der føres et skærpet og løbende tilsyn med behandlingen af det enkelte konkursbo.

Konkursrådets forslag indeholder følgende hovedpunkter:

  • Skifteretten får nye tilsynsbeføjelser, så skifteretten kan pålægge kurator at foretage det nødvendige for at fremme og afslutte bobehandlingen.
  • Kravet til indholdet af de redegørelser mv., som kurator efter konkursloven skal afgive undervejs i bobehandlingen, skærpes, og skifteretten bliver adressat for disse redegørelser mv.
  • Det kommer til at fremgå af konkursloven, at kurator er forpligtet til at fremme bobehandlingen mest muligt.
  • Om kurator har fremmet bobehandlingen, skal indgå i den vurdering af kvaliteten af kurators arbejde, som skifteretten bl.a. skal foretage i forbindelse med fastsættelsen af kurators vederlag.
  • Fristerne i konkursloven for at anmelde krav i konkursboet og for at anlægge retssag om krav, som afvises af kurator, nedsættes fra 3 måneder til 4 uger.

Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 2, der indeholder en sammenfatning af Konkursrådets overvejelser og forslag.
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 90).