Svar til Folketinget

Justitsminister Lene Espersen udtaler følgende om det svar ministeriet afgav til Folketinget den 12. juni 2002 vedrørende Dan Lynge.

”Som jeg har redegjort for adskillige gange over for Folketinget og til pressen er det min klare opfattelse, at Folketinget ikke er blevet misinformeret.

Jeg vil gerne understrege, at i forhold til besvarelse af spørgsmål om Politiets Efterretningstjenestes virksomhed gør der sig generelt det forhold gældende, at muligheden for at videregive oplysninger om tjenestens virksomhed i sagens natur må være begrænset. Dette skyldes de særlige hensyn til fortrolighed, som varetagelsen af PETs opgaver forudsætter. I tilfælde, hvor sådanne hensyn ud fra en konkret vurdering ikke foreligger, vil oplysninger om tjenestens virksomhed undtagelsesvis kunne videregives.

Som det fremgår af mit svar fra 12. juni 2002 til Folketinget, har PET i forskellige sammenhænge været involveret i den politimæssige indsats i forhold til rockerkriminaliteten.

Som det også fremgår af svaret, meddelte chefen for PET mig, at han i anledning af spørgsmålet havde talt med nuværende og tidligere ansatte og søgt oplyst, om man i forbindelse med den nævnte politimæssige indsats fra efterretningstjenestens side måtte have været i direkte kontakt med Dan Lynge. Der fremkom - som anført i svaret - ikke oplysninger om, at dette var tilfældet.

Dette er naturligvis ikke ensbetydende med, at PET ikke har været i direkte kontakt med Dan Lynge i andre sammenhænge, som ikke har forbindelse til den politimæssige indsats i forhold til rockerkriminaliteten. Dette spørgsmål har jeg ikke udtalt mig om i mit svar til Folketinget, og det fremgår direkte af svaret."