Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med forfatningstraktaten

Justitsministeriet offentliggør i dag en redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Traktat om en forfatning for Europa (forfatningstraktaten).

Formålet med redegørelsen har været at afklare, hvorvidt forfatningstraktaten indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20 til Unionen, således at den særlige procedure i grundlovens § 20, stk. 2, skal følges. Denne procedure indebærer, at det pågældende lovforslag skal vedtages 1) enten med 5/6 flertal i Folketinget eller 2) med almindeligt flertal i Folketinget og efterfølgende godkendelse ved en folkeafstemning. Endvidere har formålet med redegørelsen været at afklare, om Danmarks tilslutning til forfatningstraktaten kan rejse andre spørgsmål i forhold til grundloven.      

Det fremgår af redegørelsen, at dansk tilslutning til forfatningstraktaten efter Justitsministeriets opfattelse indebærer, at Unionen på visse områder får overladt yderligere beføjelser omfattet af grundlovens § 20. I den forbindelse er det endvidere Justitsministeriets opfattelse, at Danmarks tilslutning til forfatningstraktaten kan ske inden for rammerne af grundloven.

Sammenfattende finder Justitsministeriet derfor, at iagttagelse af proceduren i grundlovens § 20 vil være nødvendig og tilstrækkelig i forbindelse med dansk tilslutning til forfatningstraktaten.

Redegørelsen er sendt til Folketingets Retsudvalg, Folketingets Europaudvalg og medlemmerne af Folketinget.

Den kan også afhentes i Justitsministeriets reception.   

Redegørelsen i pdf-format