Nedsættelse af udvalg om nye realkreditpantebreve

Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde forslag til en ordning, der giver realkreditinstitutterne mulighed for at udbyde lån mod sikkerhed inden for en fast panteramme (rammepantebreve), herunder f.eks. ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Realkreditten har som bekendt en meget stor samfunds- og privatøkonomisk betydning, og der er derfor god grund til grundigt at overveje løsninger, som kan sikre, at lovgivningen lever op til tidens krav om valgfrihed og smidighed ved kreditgivning.

På den baggrund nedsætter jeg efter aftale med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendsen et sagkyndigt udvalg, der anmodes om at komme med et gennemarbejdet forslag til et nyt pantebrev for realkreditten, som vil kunne give realkreditinstitutterne mulighed for at udvikle nye fleksible lån og gøre sagsbehandlingen smidigere til gavn for låntagerne.”

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendsen udtaler:

"Jeg er sikker på, at vi nu i fællesskab med Justitsministeriet og et bredt udsnit af interesse-organisationer og offentlige institutioner kan finde en fornuftig løsningsmodel til glæde for såvel realkreditinstitutterne som låntagerne."

 

Baggrund

Efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. gælder der et forbud mod at anvende ejerpantebreve og skadesløsbreve ved udstedelse af realkreditlån.

Realkreditrådet har henvendt sig til regeringen med ønske om, at realkreditinstitutterne får mulighed for i lighed med pengeinstitutterne at anvende ejerpantebreve eller lignende pantebreve til sikkerhed for lån. Realkreditinstitutterne ønsker herigennem bl.a. at opnå tilsvarende muligheder, som pengeinstitutter har, og dermed opnå større muligheder for produktudvikling, herunder udvikling af produkter med en variabel låneudnyttelse. Dette vil efter Realkreditrådets opfattelse kunne føre til øget konkurrence på markedet for lån mod pant i fast ejendom til gavn for låntagerne. Herudover vil der efter Realkreditrådets opfattelse kunne opnås en smidigere og hurtigere sagsbehandling ved udstedelse af realkreditlån, både ved nyudstedelse og i forbindelse med konverteringer. Det vil kunne spare låntagerne for udgifter til bl.a. garantier og fastkursaftaler.

Ved ”direkte” pantebreve, som realkreditinstitutter anvender, følger panteretten lånet, dvs. at den nedskrives parallelt med ordinære afdrag. Skadesløsbreve og ejerpantebreve er derimod karakteriseret ved, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem panteretten og det underliggende gældsforhold, og at panteretten ikke nedskrives ved betaling af afdrag. Der kan dermed som udgangspunkt opstå en ”friværdi” inden for rammen af pantebrevet, der kan ”genan­vendes” uden fornyet tinglysning ved optagelse af tillægslån og ved konverteringer eller andre ændringer i låneforholdet.

Regeringen har nedsat et udvalg under Justitsministeriet med henblik på at vurdere, hvordan en ordning, der giver realkreditinstitutterne adgang til at udbyde lån mod sikkerhed inden for en fast panteramme, nærmere bør udformes, og at udarbejde udkast til lovregler herom.

Udvalget får en bred sammensætning, som ud over repræsentanter fra de berørte myndigheder og interesseorganisationer også vil omfatte en særlig juridisk og en særlig økonomisk sagkyndig som medlemmer af udvalget. Udvalgets formand bliver landsdommer Lars Lindencrone Petersen. Udvalgets kommissorium og sammensætning kan ses på Justitsministeriets hjemmeside, www.jm.dk, og Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside, www.oem.dk.

Kommissoriet i pdf-format

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Henrik Øe, Justitsministeriet, tlf. 33 92 27 09.