Forsøgsordning med retsmægling forlænget

Den 1. marts 2003 iværksatte Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet en fælles forsøgsordning med retsmægling ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde og ved Vestre Landsret.

Forsøgsordningen løber indtil udgangen af 2004, hvorefter der skal foretages en evaluering af forsøget. Retsplejerådet vil herefter på grundlag af erfaringerne fra forsøgsordningen overveje, om der bør indføres lovgivning om en permanent ordning med retsmægling.

Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet har nu aftalt, at forsøgsordningen ved de nævnte retter fortsætter, mens det overvejes, om der skal indføres en permanent ordning med retsmægling.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Med forsøgsordningen med retsmægling har vi åbnet op for, at borgere og virksomheder kan få løst deres tvister på en ny og anderledes måde, der tager udgangspunkt i parternes konkrete problemer frem for i regler og paragraffer.

Den ”midtvejsevaluering”, der blev foretaget tidligere i år, viste, at retsmægling i langt hovedparten af sagerne og af langt hovedparten af de involverede blev vurderet meget positivt. Samtidig har det vist sig, at mere end halvdelen af de sager, der er henvist til retsmægling, er blevet sluttet med et forlig. Det tyder på, at retsmægling i en række sager har været et godt og brugbart alternativ til en traditionel domstolsbehandling.

Jeg er derfor glad for, at forsøgsordningen kan fortsætte, mens det overvejes, om retsmægling på længere sigt skal gøres til et permanent tilbud ved domstolene over hele landet.”

Ved retsmægling hjælper en mægler, der er enten dommer eller advokat, parterne med selv at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løsning på striden. Retsmægleren kan ikke træffe nogen afgørelse i sagen, og forløbet kan til enhver tid afbrydes, hvis en af parterne ønsker det. Sker det, vil den civile sag fortsætte den normale gang ved domstolen.

Formålet med retsmægling er at nå frem til en aftalt løsning på konflikten, der opleves som mere tilfredsstillende af begge parter end den løsning, man kan nå frem til ved traditionel forligsmægling i retten, der bygger på de pågældende retsregler, eller ved en dom. Løsningen ved retsmægling kan i højere grad tage hensyn til parternes underliggende interesser, behov og fremtid, og parterne har i højere grad selv indflydelse på forløbet."

Yderligere oplysninger

Justitsministeriet, kontorchef Jens Røn, tlf. 33 95 69 40

Domstolsstyrelsen, direktør Bent Carlsen, tlf. 70 10 33 22

Advokatsamfundet, generelsekretær Henrik Rothe, tlf. 33 96 97 98