Nyhedsbrev af 26. april 2018

Lovforslag

L 223: Forslag til lov om ændring af staffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer)

Lovforslaget er fremsat den 25. april 2018.

Lovforslaget har til formål at sætte hårdere ind over for vold i hjemmet.

Der lægges med lovforslaget op til at skærpe straffen for simpel vold, der begås gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af straffelovens § 245 om bl.a. mishandling. Det foreslås at indsætte et nyt stk. 2 i straffelovens § 244 om simpel vold, hvorefter strafferammen for sådanne overtrædelser vil være fængsel indtil 6 år. Samtidig foreslås det, at strafniveauet for sådanne overtrædelser fordobles sammenlignet med i dag.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag om at udskyde forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold mod personer under 18 år, når volden er begået af personer i eller nært knyttet til forurettedes husstand. Det foreslås, at forældelsesfristen tidligst begynder at løbe, når den forurettede fylder 21 år. Det foreslås, at udskydelsen af forældelsesfristen skal gælde straffelovens §§ 245 og 246, samt den med lovforslaget foreslåede § 244, stk. 2.

Lovforslaget gennemfører en del af regeringens udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 224: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Lovforslaget er fremsat den 25. april 2018.

Formålet med lovforslaget er at udsætte revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister fra folketingsåret 2017-18 til folketingsåret 2018-19.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 20. april 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt poli-

tiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger i høring med høringsfrist den 4. maj 2018

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.