Nyhedsbrev af 25. maj 2018

Love

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og lov nr. 503 af 25. maj 2018 om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)

Lovene træder i kraft den 25. maj 2018.

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken blev endeligt vedtaget den 14. april 2016. Pakken består bl.a. af en generel forordning fra EU om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde i både den private og offentlige sektor. Forordningen anvendes fra den 25. maj 2018.

Da forordningen har direkte virkning i Danmark, er Danmark forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

Det var på den baggrund, at Justitsministeriet den 25. oktober 2017 fremsatte et forslag til en ny databeskyttelseslov – der ophæver den tidligere persondatalov – og et følgelovforslag hertil.

Databeskyttelsesloven supplerer i en generel lov reglerne i databeskyttelsesforordningen. Loven opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Loven viderefører som det klare udgangspunkt den gældende retstilstand.

Følgeloven skal ses i sammenhæng med databeskyttelsesloven. En række danske love indeholdt henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger er med følgeloven tilpasset til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov. Endvidere er der med følgeloven sket en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger, som fra den 25. maj 2018 vil være reguleret af databeskyttelsesforordningen, og hvor forordningen ikke overlader medlemslandene et nationalt råderum.

Lovene er tilgængelige i sin helhed her.

Lov nr. 502

Lov nr. 503

 

Lov nr. 506 af 23. maj 2018 om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Loven træder i kraft den 25. maj 2018.

Loven viderefører gældende regler i persondataloven, som ophæves den 25. maj 2018. Det drejer sig om videreførelse af regler for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.  Endvidere drejer det sig om en bemyndigelse for vedkommende minister til i særlige tilfælde at fastsætte nærmere regler for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Loven indeholder endvidere regler, der giver erhvervsdrivendes mulighed for at dele tv-overvågningsoptagelser med andre erhvervsdrivende i kriminalitetsforebyggende øjemed. En sådan deling kan ske på en række nærmere betingelser.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. maj 2018 og træder i kraft den 25. maj 2018.

Lov om behandling af personoplysninger ophæves den 25. maj 2018. I ændringsbekendtgørelsen konsekvensrettes som følger heraf hjemmelsgrundlaget og to henvisninger til persondataloven.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 516 af 23. maj 2018 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles af Politiets Efterretningstjeneste og bekendtgørelse nr. 523 af 23. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.

Justitsministeriet udstedte den 23. maj 2018 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. samt bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles for Politiets Efterretningstjeneste.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 25. maj 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her:

Bekendtgørelse nr. 516

Bekendtgørelse nr. 523