Nyhedsbrev af 24. august 2018

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1063 af 21. august 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 9, og §§ 2 og 9-11 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.).

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. august 2018.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Danmark har den 30. maj 2018 tiltrådt Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler (værnetingsaftalekonventionen) med ikrafttrædelse den 1. september 2018.

Værnetingsaftalekonventionen fastsætter regler om værneting samt anerkendelse og fuldbyrdelse i sager, der er omfattet af en eksklusiv værnetingsaftale.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 17. august 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer mod parallelsamfund) i høring med høringsfrist den 14. september 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 17. august 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.) i høring med høringsfrist den 14. september 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 17. august 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Freds- og ærekrænkelser) i høring med høringsfrist den 14. september 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.