Nyhedsbrev af 23. marts 2018

Lovforslag

L 203: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer mv., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.)

Lovforslaget er fremsat den 21. marts 2017.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre de dele af flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi 2018-2021, som kræver lovændring. Lovforslaget indeholder i den forbindelse forslag om at udvide reglerne om besøgsafskæring for indsatte med tilknytning til en bandegruppering, der er involveret i en verserende voldelig konflikt, samt forslag om indførelse af tvungen opsparing til brug for dækning af udgifter i forbindelse med udgang og løsladelse, herunder hjemrejse. Lovforslaget har endvidere til formål at indføre en permanent ordning med fjernundervisning af indsatte i fængsler og arresthuse til afløsning af den hidtidige forsøgsordning. Herudover skal lovforslaget gøre det muligt at anvende udåndingsprøve i forbindelse med alkoholkontrol i kriminalforsorgen, ligesom forslaget skal udvide mulighederne for at foretage konfiskation hos de indsatte.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændringer af de relevante bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 204: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)

Lovforslaget er fremsat den 21. marts 2018.

Formålet med lovforslaget er at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager.

I forhold til forsvarsadvokater foreslås det bl.a. at indskrænke sigtedes muligheder for at ønske en bestemt advokat som forsvarer, sådan at hensynet til sagsbehandlingstiden tillægges betydeligt større vægt end i dag. Forslaget indebærer, at retten kan nægte at beskikke den forsvarer, som sigtede ønsker, hvis sagen kan behandles væsentligt hurtigere med en anden forsvarer.

I forhold til domstolenes behandling af straffesager foreslås det bl.a., at rettens berammelse af hovedforhandlingen i en straffesag skal ske hurtigst muligt efter anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten ved digital kommunikation. Det forudsættes i den forbindelse, at der i alle retskredse indgås en samarbejdsaftale om berammelse mellem retten og den lokale anklagemyndighed på grundlag af den skabelon, som Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Domstolsstyrelsen har udarbejdet.

Endvidere foreslås det, at sigtede skal erstatte det offentlige de nødvendige udgifter, som er medgået til behandlingen af et retsmøde, hvis sigtede er udeblevet trods lovlig indkaldelse og uden oplyst lovligt forfald, og hovedforhandlingen ikke fremmes til dom i tiltaltes fravær. Det betyder i praksis, at retten med det samme kan pålægge sigtede at betale den beskikkede forsvarers salær for det pågældende retsmøde.

Det foreslås endvidere, at retten uden sigtedes tilstedeværelse skal kunne bestemme, at sigtede skal underkastes mentalundersøgelse, såfremt sigtede trods lovlig indkaldelse og uden oplyst lovligt forfald udebliver fra retsmødet.

Med lovforslaget foreslås det desuden at forhøje den gældende beløbsgrænse på 3.000 kr. for tiltaltes anke af en byretsdom i en straffesag, så den fremover bliver på 6.000 kr. Forslaget skyldes, at beløbsgrænsen ikke har været justeret med pris- og lønudviklingen siden 1990.

Det foreslås endelig, at sigtede, der i umiddelbar forbindelse med en lovovertrædelse får et bødeforelæg, generelt skal have mulighed for straks at vedtage bøden. For at understøtte dette foreslås, at hvis sigtede i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen har vedtaget en bøde og eventuelt konfiskation, er vedtagelsen ikke til hinder for, at anklagemyndigheden efter anmodning nedsætter bøden som følge af sigtedes særligt lave indtægt. Det foreslås desuden, at sigtede i disse tilfælde inden 14 dage fra vedtagelsen kan tilbagekalde sin vedtagelse ved meddelelse til politiet.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 205: Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.)

Lovforslaget er fremsat den 21. marts 2018.

Formålet med lovforslaget er at give erhvervsdrivende mulighed for efter visse nærmere betingelser at dele billed- og lydoptagelser af formodede gerningspersoner fra tv-overvågning med andre erhvervsdrivende i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Derudover foreslås det at videreføre regler fra persondataloven om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning og en bemyndigelse for vedkommende minister til i særlige tilfælde at fastsætte regler for behandling af personoplysninger, som foretages for retshåndhævende myndigheder med henblik på retshåndhævelse.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 208: Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).

Lovforslaget er fremsat den 23. marts 2018.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at det strafferetlige værn mod at fortsætte en forening, efter at den med hjemmel i grundloven foreløbig er forbudt eller opløst ved dom, er så effektivt som muligt.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Forskning

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2017. Hovedtal.

Justitsministeriet har d. 19. marts 2018 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende hovedresultater fra de offerundersøgelser, der er gennemført årligt siden 2005. Undersøgelsen, der er gennemført i samarbejde med Københavns Universitet, kan læses her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 22. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) i høring med høringsfrist den 23. april 2018.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.