Nyhedsbrev af 2. februar 2018

Høring

Justitsministeriet har den 23. janaur 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) i høring med høringsfrist den 20. februar 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.
 

Justitsministeriet har den 26. januar 2018 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer mv., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.) i høring med høringsfrist den 23. februar 2018.

Regeringen indgik den 28. november 2017 sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2018-2021. Lovforslaget har til formål at gennemføre de initiativer i flerårsaftalen, der kræver lovændring, samt at gennemføre enkelte øvrige lovændringer vedrørende kriminalforsorgens område. 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.