Nyhedsbrev af 14. september 2018

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1132 af 12. september 2018 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Justitsministeriet har pr. 14. september 2018 udstedt en ændringsbekendtgørelse til våbenbekendtgørelsen. Ændringen implementerer en del af EU direktiv 2017/853 (Våbendirektiv III).  Bekendtgørelsen indebærer, at det som det altovervejende udgangspunkt fremover bliver forbudt at besidde halvautomatiske rifler eller geværer med centraltænding, der kan indeholde mere end 10 patroner og halvautomatiske pistoler med centraltænding, der kan indeholde mere end 20 patroner. Det bliver ligeledes forbudt uden særskilt tilladelse at besidde magasiner til de pågældende våben, der kan indeholde mere end 10 henholdsvis 20 patroner. Personer, der i dag har tilladelse til de pågældende våbentyper, kan dog fortsat besidde disse våben.  Med ændringsbekendtgørelsen gennemføres endvidere våbendirektivets krav til mærkning af våben.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse nr. 1133 af 12. september 2018 om politiets anvendelse af mindre droner

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af luftfartslovens § 126 i, stk. 2, og regulerer politiets flyvning med mindre droner. Bekendtgørelsen giver politiet mulighed for i visse tilfælde og ved overholdelse af en række betingelser at fravige de almindelige regler for flyvning med droner.

Bekendtgørelsen regulerer alene politiets flyvning med droner og giver således ikke politiet udvidede beføjelser i forhold til anvendelsen af dronerne. Politiets anvendelse af droner skal dermed fortsat ske under iagttagelse af de begrænsninger, der følger af f.eks. politiloven, retsplejeloven og retshåndhævelsesloven.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 3. september 2018 sendt udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i høring med høringsfrist den 1. oktober 2018.

Udkastet til lovforslaget skal gennemføre en del af aftalen af 29. juni 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet og skal ses i sammenhæng med det forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn, som Børne- og Socialministeriet har sendt i høring den 4. september 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 7. september 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsamling m.v. i høring med høringsfrist den 5. oktober 2018.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 7. september 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (delvis lovliggørelse af peberspray) i høring med høringsfrist den 5. oktober 2018.

Udkast til forslag, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 13. september 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed) i høring med høringsfrist den 11. oktober 2018.

Udkast til forslag, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 13. september 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer m.v. i høring med høringsfrist den 12. oktober 2018.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen her.