Nyhedsbrev af 13. april 2018

Love

Lov nr. 257 af 10. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 11. april 2018.

Loven træder i kraft den 15. april 2018.

Med loven skærpes bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri, således at der generelt sker en fordobling af bødeniveauet i forhold til i dag.

Derudover skærpes straffen for overtrædelse af straffelovens § 264 d, herunder for digitale sexkrænkelser, når overtrædelsen er begået under særligt skærpende omstændigheder.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovforslag

L 218: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)

Formålet med lovforslaget er at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, således at justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 2018-19 frem for 2017-18.

Retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført for at sikre, at oplysninger om teletrafik er tilgængelige, når politiet til brug for en konkret efterforskning eller retsforfølgning af alvorlig kriminalitet har brug for at indhente sådanne oplysninger.

Ved lov nr. 673 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven og visse andre love (ændring af revisionsbestemmelse) udskød Folketinget revisionen af logningsreglerne til samlingen 2017-18 for, at der kunne tages højde for EU-Domstolens dom af 21. december 2016 om de britiske og svenske logningsreglers forenelighed med EU-retten (Tele2-sagen).

Baggrund herfor var bl.a., at EU-Kommissionen havde tilkendegivet at ville udarbejde retningslinjer for, hvordan medlemsstaterne kunne fastsætte nationale logningsregler i lyset af dommen i Tele2-sagen. Kommissionen har imidlertid endnu ikke færdiggjort arbejdet med disse retningslinjer, som ifølge Kommissionens seneste tilkendegivelse vil foreligge i løbet af 2018.

Det foreslås på den baggrund, at revisionen af logningsreglerne udskydes til folketingsåret 2018/19.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 219: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)

Lovforslaget er fremsat den 11. april 2018.

Lovforslaget har til formål at indføre en ny straffelovsbestemmelse, som skal forbyde på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet (tildækningsforbud).

Undtaget fra forbuddet vil være tildækning af ansigtet, der efter en konkret vurdering tjener et anerkendelsesværdigt formål. Det kan f.eks. omfatte halstørklæder, huer o.l. til beskyttelse mod kulde, kostumer og masker i forbindelse med fastelavn o.l. eller tildækning af ansigtet i en konkret arbejdsmæssig sammenhæng (f.eks. beskyttelsesudstyr eller udklædning som ”butiksmaskot” e.l.).

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2018.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Cirkulæreskrivelse

Cirkulæreskrivelse nr. 9218 af 23. marts 2018 om officielle flagdage (Til statslige myndigheder m.v.)

Cirkulæreskrivelsen er offentliggjort på www.retsinformation.dk den 6. april 2018.

Ved cirkulæreskrivelsen meddeles hvilke dage, der er officielle flagdage i Danmark.

Se cirkulæreskrivelsen her.

Listen over officielle flagdage 2018 er samtidig opdateret. Den kan findes her.

 

Andet

Justitsministeren har den 9. april 2018 sendt et tillægskommissorium til Undersøgelseskommissionen om SKAT, hvor kommissionen anmodes om at undersøge udbytteskatteområdet.

Tillægskommissorium for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionens hjemmeside kan findes her.