Nyhedsbrev nr. 520 af 5. maj 2017

Love

Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Loven trådte i kraft den 30. april 2017.

 

Lovforslaget er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger (retshåndhævelsesdirektivet).

 

Lovforslaget indeholder de generelle regler for de retshåndhævende myndigheders (politiet, anklagemyndigheden, herunder den militære anklagemyndighed, kriminalforsorgen, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og domstolene) behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

 

Lovforslagets regler er i nogen grad en videreførelse af de gældende regler for de retshåndhævende myndigheder. Der sker dog på visse områder en udvidelse af de registreredes rettigheder, ligesom myndighederne pålægges en række yderligere forpligtelser.

 

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 411 af 27. april 2017 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og bekendtgørelse nr. 425 af 29. april 2017 om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde.

Loven trådte i kraft den 30. april 2017.

 

Folketinget gav med vedtagelsen af loven sit samtykke i medfør af grundlovens § 19 til, at regeringen på Danmarks vegne kunne tiltræde en aftale mellem Danmark og Europol om operationelt og strategisk samarbejde. Aftalen mellem Danmark og Europol blev indgået den 29. april 2017, og aftalen betyder, at Danmark kan fortsætte med at samarbejde med Europol på mellemstatsligt grundlag. 

 

Med loven gennemføres aftalen mellem Danmark og Europol i dansk ret ved inkorporering. Aftalen blev bekendtgjort i Lovtidende den 30. april 2017 og er i sin helhed gældende i Danmark.

 

Loven er tilgængelig her.

Bekendtgørelsen er tilgengængelig her.

 

Lov nr. 428 af 3. maj 2017 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i ægteskabssager).

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 4. maj 2017.

 

Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget den 25. april 2017.

 

Formålet med loven er at indføre mulighed for, at to personer af samme køn, der borgerligt har indgået ægteskab på Færøerne, kan få behandlet deres sag om opløsning af ægteskab her i riget, når ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den lovgivning, der vil være gældende for Færøerne, når der i ægteskabslovgivningen er givet mulighed for indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn.

 

Der er på Færøerne truffet beslutning om, at det skal være muligt for to personer af samme køn borgerligt at indgå ægteskab. Lagtinget har således vedtaget to rigslovsindstillinger, som har til formål at pålægge rigsmyndighederne at tilvejebringe det lovgivningsmæssige grundlag herfor.

 

Den ene rigslovsindstilling vedrører de ændringer, som skal foretages af den færøske ægteskabslovgivning, og som hører under Børne- og Socialministeriet. Disse ændringer vil blive foretaget ved kongelig anordning.

 

Den anden rigslovsindstilling, som hører under Justitsministeriet, vedrører en ændring af den færøske retsplejelov, som skal udvide domstolenes internationale kompetence til at omfatte sager om ægteskab mellem to personer af samme køn. Med loven foretages de nødvendige ændringer af den færøske retsplejelov.

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 429 af 3. maj 2017om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte).

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 4. maj 2017.

 

Loven er trådt i kraft den 1. juli 2017.

 

Med loven strammes afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte ved at afskaffe kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for udvisningsdømte indsatte for tiden efter deres løsladelse, ved at begrænse udvisningsdømte indsattes adgang til uddannelse, undervisning og programvirksomhed og ved at begrænse deres adgang til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug, idet alle disse tiltag navnlig tager sigte på resocialisering til det danske samfund efter løsladelsen.

 

De nævnte tiltag vil fortsat efter en konkret og individuel vurdering kunne tilbydes, såfremt særlige forhold taler herfor.

 

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Gerningsmænd og gerningssituationer i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser trusler.

 

Justitsministeriet har d. 3. maj 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende to undersøgelsen af voldtægt og etnicitet. 

 

Pressemeddelelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 1. maj 2017 sendt betænkning nr. 1563/2017 om fred- og ærekrænkelser i høring med høringsfrist den 26. juni 2017. 

 

Betænkningen, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.