Nyhedsbrev nr. 517 af 7. april 2017

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen).

Ændringerne af ordensbekendtgørelsen indebærer bl.a., at der fremover kan meddeles zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4, til personer, der bidrager til at skabe særlig utryghed, selvom de pågældendes adfærd ikke i sig selv kan anses for særlig utryghedsskabende. Formålet med ændringen er navnlig, at zoneforbud fremover skal kunne anvendes over for personer, der bidrager til og udgør væsentlige led i den organiserede narkotikahandel på gadeplan (eksempelvis ”løbere” og ”hashvagter”).

Endvidere indeholder ændringen et forbud mod at etablere og opholde sig i lejre, som er egnede til at skabe utryghed i området, på steder, hvortil der er almindelig adgang.

Ændringen af ordensbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Redegørelse

Redegørelse om lovovervågning af arveloven.

Den 1. januar 2008 trådte den nye arvelov i kraft. Lovforslaget byggede på Arvelovsudvalgets betænkning fra 2006.

I forbindelse med lovforslagets behandling blev det besluttet at iværksætte lovovervågning af arveloven efter et passende tidsrum. Justitsministeriet har på den baggrund foretaget en høring af en række relevante høringsparter og har i forlængelse heraf udarbejdet en redegørelse om lovovervågningen.

Det fremgår af redegørelsen, at det samlet set er Justitsministeriets vurdering, at den nye arvelov fungerer godt i praksis, og at der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for at foretage mere vidtgående ændringer af arveloven. Der lægges dog i redegørelsen bl.a. op til nogle mere begrænsede ændringer af teknisk karakter.

Redegørelsen er tilgængelig på Folketingets hjemmeside.