Nyhedsbrev nr. 516 af 31. marts 2017

Lovforslag

L 168: om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)

Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2017.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (retshåndhævelsesdirektivet).

Gennemførslen af direktivet er en forudsætning for, at der kan indgås en samarbejdsaftale mellem Danmark og Europol, som skal have virkning fra den 1. maj 2017.

Lovforslaget skal endvidere ses i lyset af det sideløbende arbejde med at sikre, at dansk ret er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Henset til, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet inden 1. maj 2017 er en forudsætning for dansk tilknytning til Europol efter denne dato, har Justitsministeriet fundet, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet bør ske selvstændigt.

Justitsministeriet har endvidere fundet, at gennemførslen af retshåndhævelsesdirektivet i videst muligt omfang bør ske i en samlet lov, der omfatter databehandling for de kompetente danske myndigheder med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

Denne fremgangsmåde varetager både hensynet til at sikre en korrekt implementering af direktivet og skaber en højere grad af overskuelighed for de myndigheder, som vil skulle anvende lovgivningen. Denne tilgang fører samtidig til, at der skal ske en ændring af persondatalovens anvendelsesområde, således at de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger ikke længere er omfattet af persondataloven, når den er omfattet af lovforslagets anvendelsesområde.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 169: Forslag til Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

Lovforslaget er fremsat den 28. marts 2017.

Regeringen har forhandlet et udkast til aftale med Europol og Kommissionen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Danmark og Europol. Aftalen skal godkendes af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet inden den 1. maj 2017.

Med henblik på at sikre, at regeringen kan tiltræde aftalen mellem Danmark og Europol, så snart den igangværende proces i EU-institutionerne er afsluttet, er et forslag til lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) blevet fremsat på nuværende tidspunkt, selvom aftalen mellem Danmark og Europol endnu ikke er godkendt af Rådet.

Med en vedtagelse af lovforslaget giver Folketinget sit samtykke i medfør af grundlovens § 19 til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder en aftale mellem Danmark og Europol om operationelt og strategisk samarbejde.

Det foreslås, at en aftale mellem Danmark og Europol gennemføres i dansk ret ved inkorporering. En aftale mellem Danmark og Europol vil derfor efter lovforslaget gælde i Danmark efter bekendtgørelse af aftalen i Lovtidende.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 171: Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).

Lovforslaget er fremsat den 29. marts 2017.

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe de retlige rammer for en analysebaseret politiindsats. Der foreslås indført en ny bestemmelse i politiloven, der giver et klart retligt grundlag for politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber på tværs af politiets virksomhed såvel inden for som uden for strafferetsplejen.

Endvidere har lovforslaget til formålet at etablere et klart retligt grundlag for politiets indsamling og behandling af offentligt tilgængelige oplysninger til brug for løsningen af politiets opgaver.

Lovforslaget har herudover til formål at bemyndige justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om politiets behandling af oplysninger, herunder regler om sletning af oplysninger.

Endelig har lovforslaget til formål at forenkle politiets adgang til at modtage oplysninger om flypassagerer og besætningsmedlemmer (API-oplysninger) og samtidig sikre, at luftfartsselskaberne alene skal videregive oplysninger til ét sted (SKAT). Politiet har allerede i dag efter udlændingeloven hjemmel til fra luftfartsselskaberne at indhente API-oplysninger til brug for politiets ind- og udrejsekontrol og målrettede udlændingekontrol.

Med den forslåede ændring af toldloven sikres der hjemmel til, at politiet til brug for politiets ind- og udrejsekontrol og målrettede udlændingekontrol kan indhente disse oplysninger via den elektroniske løsning, som SKAT siden den 1. januar 2017 har etableret til håndtering af sådanne oplysninger, og som forventes at være helt på plads i juli 2017, når den etablerede overgangsordning for luftfartsselskaberne er ophørt.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 299 af 29. marts 2017 om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017 og erstatter bekendtgørelse nr. 1357 af 15. december 2009 om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland.

Bekendtgørelsen indeholder regler om fremgangsmåden for forkyndelse i Grønland og er opdateret med regler om telefonforkyndelse, som der indføres mulighed for i den grønlandske retsplejelov fra 1. april 2017.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 27. marts 2017 sendt udkast til forslag om lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) i høring med høringsfrist den 24. april 2017.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.