Nyhedsbrev nr. 513 af 10. marts 2017

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 10. marts 2017.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1881 af 29. december 2015 og lov nr. 1727 af 27. december 2016.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 2. marts 2017 sendt udkast til Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation i høring med høringsfrist den 30. marts 2017.

 

Lovforslaget inkl. bilag, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelig her.