Nyhedsbrev nr. 512 af 3. marts 2017

Love

Lov nr. 203 af 28. februar 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

Loven trådte i kraft den 1. marts 2017.

Formålet med loven er at sikre, at behandlingen af straffesager fungerer så effektivt som muligt, så sagerne kan afsluttes inden for en rimelig tid, og at ressourcerne hos politiet, anklagemyndigheden og domstolene anvendes på en hensigtsmæssig måde.

Loven indeholder på den baggrund en række ændringer af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv., og lov om elektroniske kommunikations-net og –tjenester, der har til formål at tilpasse dele af strafferetsplejen bl.a. med henblik på at sikre respekten for retsvæsenet og en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets, anklagemyndighedens og domstolenes ressourcer.

Loven indebærer for det første, at opgaven med at foretage forkyndelse af meddelelser i straffesager som udgangspunkt organiseres hos retterne, og at retsplejelovens regler om forenklet digital forkyndelse justeres, såle-des at det tilføjes, at det er tilstrækkeligt til, at der er sket forenklet digital forkyndelse, at hovedbeskeden, hvortil meddelelsen er vedhæftet, eller en ud af flere meddelelser eller bilag, der er vedhæftet beskeden, åbnes eller på anden måde behandles.

Herudover indebærer loven for det andet, at vedkommende statsadvokat gives mulighed for at beskikke ansatte ved statsadvokaterne til at foretage telefonforkyndelse.

Loven indebærer for det tredje, at der indsættes hjemmel til, at der kan anvendes digital kommunikation i strafferetsplejen, ved at slå fast, at an-vendte formuleringer i loven ikke er til hinder for anvendelse af digital kommunikation i det omfang, det er praktisk muligt.

I maj 2016 fremlagde regeringen sammen med de øvrige borgerlige partier (aftalepartierne) det retspolitiske udspil »Respekt for det fælles – Respektpakke I« (Respektpakken) med fokus på at øge respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Loven indebærer på den baggrund for det fjerde at ændre reglerne for afsigelse af udeblivelsesdomme. Det foreslås i den forbindelse, at det skal fremgå udtrykkeligt, at retten, hvis anklagemyndigheden fremsætter begæring herom, skal afsige udeblivelsesdom, når betingelserne herfor er opfyldt, at grænserne for, hvornår det er muligt at afsige udeblivelsesdom hæves, og at den automatiske adgang til genoptagelse af visse udeblivelsesdomme fjernes, og at der i stedet indføres adgang til anke.

For det femte indebærer loven, at der ikke skal deltage domsmænd i behandlingen af straffesager, når der ikke kan blive spørgsmål om højere straf end bøde, når en person har modtaget en betinget dom og efterfølgende dømmes for et strafbart forhold, der er begået før den betingede dom.

For det sjette indebærer loven at forurettede i en straffesag om incest sidestilles med forurettede i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser ved meddelelse af aktindsigt og ved offentlig omtale af straffesager, således at forurettedes identitet ikke fremgår.

For det syvende indeholder loven en ændring af straffuldbyrdelseslovens § 62, stk. 5. Formålet med ændringen er at præcisere, at justitsministeren fastsætter regler om bæring af magtmidler. I første omgang forudsættes det, at bestemmelsen anvendes således, at der fastsættes regler om, at fængselsbetjente i de lukkede fængsler, på de lukkede fængsels- og arrestafdelinger samt i arresthusene kan bære peberspray som en del af den almindelige personlige udrustning.

I lyset af den seneste tids overfald på fængselsbetjente og stigningen i antallet af episoder vedrørende vold og trusler om vold mod fængselsbetjente er der behov for at styrke fængselsbetjentes sikkerhed og tryghed i de lukkede fængsler, på de lukkede fængsels- og arrestafdelinger samt i arresthusene, således at der kan reageres hurtigt og effektivt, hvis der opstår en konfliktsituation, ligesom bæring af peberspray kan forebygge, at tilspidsede situationer eskalerer.

For det ottende flyttes reguleringen af takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet.

Endelig indeholder loven en række konsekvensændringer, som ved en fejl ikke er blevet medtaget i forbindelse med tidligere lovændringer.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Vejledning

Vejledning nr. 9203 af 1. februar 2017 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EU-retsakter m.v.

Justitsministeriet har opdateret sin vejledning til de øvrige ministerier om, hvornår der skal indsættes henvisninger til EU-retsakter i lovforslag og bekendtgørelser, og hvordan henvisningerne skal udformes.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 20 af 28. februar 2011 om notehen-visninger i love og administrative forskrifter, der gennemfører EU-retsakter, m.v.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Hørringer

Justitsministeriet har den 22. februar 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland i høring med hø-ringsfrist den 22. marts 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Justitsministeriet har den 1. marts 2017 sendt udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gen-nemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet) i høring med høringsfrist den 15. marts 2017.

Lovforslaget inkl. bilag, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelig her.