Nyhedsbrev af 30. juni 2017

Bekendtgørelser

 

Bekendtgørelse nr. 858 af 26. juni 2017 om ikrafttræden af lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Ved lov nr. 428 af 3. maj 2017 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i ægteskabssager) blev der skabt adgang til, at to personer af samme køn, der borgerligt har indgået ægteskab på Færøerne, kan få behandlet deres sag om opløsning af ægteskab her i riget, når ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning, der giver mulighed herfor.

Bekendtgørelsen fastsætter, at den nævnte lov træder i kraft den 1. juli 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 860 af 28. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 30. juni 2017 og træder i kraft den 1. juli 2017.

Ved nyaffattelsen af ordensbekendtgørelsens § 6 er der indsat nye bestemmelser i § 6, stk. 3 og 4, som særligt tager sigte på udstedelse af zoneforbud i relation til personer, der har overtrådt § 3, stk. 4, om etablering af og ophold i en utryghedsskabende lejr.

Den nye bestemmelse i § 6, stk. 3, indebærer, at politiet allerede ved første overtrædelse af forbuddet i ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, kan meddele et zoneforbud på 400 meter fra det sted, hvor overtrædelsen har fundet sted. Første gang et meddelt zoneforbud på 400 meter overtrædes, vil der i medfør af den nye § 6, stk. 4, kunne meddeles et nyt zoneforbud på 800 meter fra det sted i zonen, hvor overtrædelsen af 400-meters zoneforbuddet fandt sted. Overtrædelse af zoneforbuddet straffes som hidtil med en bøde.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 881 af 28. juni 2018 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 30. juni 2017 og træder i kraft den 1. juli 2017.

Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.