Nyhedsbrev af 22. september 2017

Bekendtgørelser

 

Bekendtgørelse nr. 1075 af 13. september 2017 om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. september 2017.

Med bekendtgørelsen ændres § 11, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, således at ikke erhvervsdrivende fondes midler fremover også kan anbringes i aktier, hvor beslutningen om udbytte er truffet af selskabets bestyrelse. Ændringen medfører, at kredsen af selskaber, som fonde omfattet af fondsloven kan investere i, udvides. Det er fortsat et krav, at aktierne inden for det seneste år har været udbyttegivende.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1076 af 20. september 2017 om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).

Ved lov nr. 671 af 8. juni 2017 blev der tilvejebragt de retlige rammer for en analysebaseret politiindsats. Der blev ved lovens § 1 indført en ny bestemmelse i politiloven, der giver et klart retligt grundlag for politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber på tværs af politiets virksomhed såvel inden for som uden for strafferetsplejen, samt etablerer et klart retligt grundlag for politiets indsamling og behandling af offentligt tilgængelige oplysninger til brug for løsningen af politiets opgaver. Endvidere blev justitsministeren ved loven bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om politiets behandling af oplysninger.

Bekendtgørelsen fastsætter, at lovens § 1 træder i kraft den 22. september 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017 om  politiets behandling  af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Bekendtgørelsen er en udmøntning af hjemlen i lov om politiets virksomhed (politiloven) § 2 a, stk. 3, som blev indsat ved lov nr. 671 af 8. juni 2017. Bekendtgørelsen regulerer bl.a. brugen af tværgående informationsanalyser, betingelser for foretagelsen af tværgående informationsanalyser, genanvendelse af oplysninger i POL-INTEL, opbevaring, sletning, videregivelse mv. af personoplysninger i POL-INTEL og behandlingssikkerhed.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1079 af 20. september 2017 om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)

Bekendtgørelse nr. 921 af 2. juli 2010 om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) er udstedt i medfør af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger gælder persondataloven ikke længere for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesformål. Endvidere blev der ved lov nr. 671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven i politilovens § 2 a indsat hjemmel til fastsættelse af regler for politiets behandling af oplysninger.

På den baggrund nyudstedes PED-bekendtgørelsen med hjemmel i politiloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger med en række ændringer i forhold til den nugældende bekendtgørelse. Der er således i bekendtgørelsen indsat en bestemmelse om, at oplysninger fra PED kan indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1080 af 20. september 2017 om behandling af om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG).

Bekendtgørelse nr. 1776 af 16. december 2015 om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) er udstedt i medfør af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger gælder persondataloven ikke længere for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesformål. Endvidere blev der ved lov nr. 671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven i politilovens § 2 a indsat hjemmel til fastsættelse af regler for politiets behandling af oplysninger.

På den baggrund nyudstedes ANPG-bekendtgørelsen med hjemmel i politiloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger med en række ændringer i forhold til den nugældende bekendtgørelse. Bl.a. er der i bekendtgørelsen indsat en bestemmelse om, at oplysninger fra ANPG-systemet kan indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1, anvendelsesområdet er udvidet, og der er indsat en bestemmelse om, at kompetencen til at videregive oplysninger fra ANPG kan overdrages fra Rigspolitiet til politikredsene. Sidstnævnte ændring er en udmøntning af initiativ nr. 25 i den politiske aftale Bandepakke III fra marts 2017.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1081 af 20. september 2017 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 er udstedt i medfør af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsespersondataloven) gælder persondataloven ikke længere for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesformål. Endvidere blev der ved lov nr. 671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven i politilovens § 2 a indsat hjemmel til fastsættelse af regler for politiets behandling af oplysninger.

På den baggrund ændres kriminalregisterbekendtgørelsen, idet retshåndhævelsespersondataloven og politiloven er blevet tilføjet som hjemler til bekendtgørelsen. Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at oplysninger fra kriminalregisteret kan indgå i tværgående informationsanalyser efter politilovens § 2 a, stk. 1.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

 

Flowet i rocker-/bandemiljøerne

Justitsministeriet har d. 7. september 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende gennemstrømningen i rocker-/bandemiljøerne.

Rapporten er tilgængelig her.

 

Varetægtsfængsling i isolation 2016

Justitsministeriet har d. 5. september 2017 sendt Retsudvalget Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af varetægtsfængsling i isolation. Redegørelsen omfatter Forskningskontorets statistik vedrørende antallet og varigheden af varetægtsfængslinger i isolation i 2016. Statistikken er tilgængelig her.

 

 

.