Nyhedsbrev af 20. oktober 2017

Bekendtgørelse

 

Bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

Bekendtgørelse nr. 823 af 26. juni 2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview er udstedt i medfør af retsplejelovens § 741 g, stk. 3, hvorefter justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om underretningsordningen, herunder om fravigelse af persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt i forhold til den dømte.

Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger gælder persondataloven ikke længere for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesformål. Reglerne om oplysningspligt og justitsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om fravigelse af oplysningspligten følger herefter af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

På den baggrund nyudstedes bekendtgørelsen om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview med hjemmel i både retsplejeloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Bekendtgørelsen opretholder i det væsentlige den hidtidige retstilstand.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2017.

Bekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.

 

Høringer

 

Justitsministeriet har den 13. oktober 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud) i høring med høringsfrist den 10. november 2017.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 12. oktober 2017 sendt udkast til forslag om ændring af retsplejeloven (Pligt til at opbevare materiale af betydning for straffesager m.v.) i høring med høringsfrist den 9. november 2017.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.