Nyhedsbrev af 1. december 2017

Lovforslag

L 111: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem).

Lovforslaget er fremsat den 29. november 2017.

Lovforslaget går ud på, at surrogatfængsling i sager om grov personfarlig kriminalitet ikke kan ske i sigtedes eget hjem.

Lovændringen indebærer, at denne form for surrogatfængsling fremover ikke kan anvendes ved varetægtsfængsling for grov personfarlig kriminalitet. Surrogatfængsling af unge vil stadig kunne ske f.eks. i en sikret ungdomsinstitution.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1232 af 22. november 2017 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. november 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af offererstatningsansvarslovens § 9 a, 2. pkt., beløbet i lovens § 9 a, 1. pkt., vedrørende størrelsen på erstatning for tingsskade. Det ændrede beløb finder anvendelse for tingsskade, som forvoldes i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1233 af 22. november 2017 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. november 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen regulerer en række beløb i erstatningsansvarsloven vedrørende størrelsen på erstatnings- og godtgørelsesbeløb i medfør af erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1. De ændrede beløb finder anvendelse på erstatninger og godtgørelser, der kan kræves betalt helt eller delvis i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1253 af 22. november 2017 om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af § 21, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer, beløbet i dødsboskiftelovens § 18, således at det ændrede beløb finder anvendelse for dødsfald, der indtræder i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1254 af 22. november 2017 om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter det i arvelovens § 5, stk. 2, nævnte beløb til 1.260.000 kr. for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere det i arvelovens § 11, stk. 2, nævnte beløb til 760.000 kr. for perioden 1. januar2018 – 31. december 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.
 

Bekendtgørelse nr. 1265 af 22. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af konkurslovens § 216, stk. 7, beløbene i gældssaneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3, § 6, stk. 3, nr. 4, og § 11, således at de ændrede beløb finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.