Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev nr. 518 af 12. april 2017

  Forskning

   

  Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016 – med separate opgørelser for kommuner og politikredse.

  Justitsministeriet har d. 6. april 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet. Rapporten, der er baseret på Rigspolitiets oplysninger...

 • Nyhedsbrev nr. 517 af 7. april 2017

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen).

  Ændringerne af ordensbekendtgørelsen...

 • Nyhedsbrev nr. 516 af 31. marts 2017

  Lovforslag

  L 168: om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)

  Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2017.

  Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i...

 • Nyhedsbrev nr. 515 af 24. marts 2017

  Anordning

  Anordning nr. 250 af 20. marts 2017 om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

  Anordningen træder i kraft den 1. april 2017. Anordningen indebærer, at lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning træder i kraft for...

 • Nyhedsbrev nr. 514 af 17. marts 2017

  Lovforslag

  Lov 149: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 15. marts 2017.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre anbefalingerne...

 • Nyhedsbrev nr. 513 af 10. marts 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

  Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 10. marts 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, med de ændringer,...

 • Nyhedsbrev nr. 512 af 3. marts 2017

  Love

  Lov nr. 203 af 28. februar 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

  Loven trådte i kraft den...

 • Nyhedsbrev nr. 511 af 24. februar 2017

  Lovforslag

  L 139: Forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)

  Lovforslaget er fremsat den...

Pages