Justitsministeriets persondatapolitik for abonnenter på nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Justitsministeriet behandler dine personoplysninger til det formål at udsende pressemeddelelser og/eller nyhedsbreve fra www.jm.dk. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Justitsministeriet indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve og/eller pressemeddelelser til dig som abonnent.

Justitsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

Den e-mailadresse, som du har indtastet
Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

De indsamlede oplysninger anvendes til, at Justitsministeriet – for at kunne videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet – fører statistik over brugen af nyhedsbrevet, som registreres i nyhedsbrevssystemet.

Justitsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Hvis Justitsministeriet ikke modtager din accept af denne erklæring, vil ministeriet ikke kunne imødegå dit ønske om at abonnere på den ønskede service.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Justitsministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 26 84 00

Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.jm.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Justitsministeriet er Jakob Lundsager. Han kan kontaktes på følgende måder:

Justitsministeriet
Att. : ”Databeskyttelsesrådgiver”
Slotholmsgade 10
1216 København K

Telefon: 72 26 84 00
Mail: dpo@jm.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Justitsministeriets behandling af dine oplysninger.

Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Justitsministeriets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Justitsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Justitsministeriet. Du kan se ministeriets kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” øverst i de nyhedsbreve, du modtager fra ministeriet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Justitsministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller via borger.dk.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til [email protected] eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Justitsministeriet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.