Udvalget om undersøgelseskommissioner

Udvalget om undersøgelseskommissioner blev nedsat den 4. november 2016.

Udvalget skal foretage en erfaringsopsamling fra de 8 undersøgelseskommissioner, der indtil videre har afsluttet deres arbejde. Erfaringsopsamlingen vil f.eks. kunne baseres på interviews med undersøgelseskommissionsmedlemmer og eventuelt andre relevante interessenter, herunder nuværende eller tidligere medlemmer af Folketinget og advokater, der har fungeret som bisiddere.

Udvalget skal endvidere overveje, om der i lyset af erfaringsopsamlingen er behov for ændringer af denne undersøgelsesform. Udvalget skal i denne forbindelse i særlig grad lægge vægt på hensynet til, at en undersøgelseskommission bør arbejde så hurtigt og effektivt som muligt under iagttagelse af de nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier for de involverede politikere og embedsmænd.

Udvalget skal herunder overveje, hvordan det sikres, at en undersøgelseskommissions arbejde så vidt muligt målrettes undersøgelsen og klarlæggelsen af de omstændigheder, som er de centrale for det faktisk begivenhedsforløb, som er baggrunden for undersøgelseskommissionens nedsættelse.

Udvalget skal udarbejde forslag til eventuelle lovændringer i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger.

Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i løbet af foråret 2018. Udvalget er blevet anmodet om i første række at prioritere arbejdet med erfaringsopsamlingen fra de hidtil gennemførte undersøgelseskommissioner, således at der først afgives deludtalelse herom.

 

Udvalgets sammensætning:

Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen (formand)

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen

Landsdommer Mikael Sjöberg

Advokat Pernille Backhausen

Formand for Offentlige Chefer i DJØF Henning Thiesen

Juridisk kommitteret i Statsministeriet Christian Hesthaven

Kommitteret i Finansministeriet Mogens Pedersen

Afdelingschef i Justitsministeriet Jens Teilberg Søndergaard

 

Udvalgets sekretariat:

Fuldmægtig i Justitsministeriet Henrik Skovgaard-Petersen

Lovchef i Folketinget Birgit Thostrup Christensen (observatør)