Udvalget om undersøgelseskommissioner

Udvalget om undersøgelseskommissioner blev nedsat den 4. november 2016.

Udvalget skal foretage en erfaringsopsamling fra de 8 undersøgelseskommissioner, der indtil videre har afsluttet deres arbejde. Erfaringsopsamlingen vil f.eks. kunne baseres på interviews med undersøgelseskommissionsmedlemmer og eventuelt andre relevante interessenter, herunder nuværende eller tidligere medlemmer af Folketinget og advokater, der har fungeret som bisiddere.

Udvalget skal endvidere overveje, om der i lyset af erfaringsopsamlingen er behov for ændringer af denne undersøgelsesform. Udvalget skal i denne forbindelse i særlig grad lægge vægt på hensynet til, at en undersøgelseskommission bør arbejde så hurtigt og effektivt som muligt under iagttagelse af de nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier for de involverede politikere og embedsmænd.

Udvalget skal herunder overveje, hvordan det sikres, at en undersøgelseskommissions arbejde så vidt muligt målrettes undersøgelsen og klarlæggelsen af de omstændigheder, som er de centrale for det faktisk begivenhedsforløb, som er baggrunden for undersøgelseskommissionens nedsættelse.

Udvalget skal udarbejde forslag til eventuelle lovændringer i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger.

Udvalget blev i kommissoriet af 27. september 2016 anmodet om i første række at prioritere arbejdet med erfaringsopsamlingen fra de hidtil gennemførte undersøgelseskommissioner, således at der først afgives deludtalelse herom.

Udvalgets deludtalelse om de praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner (betænkning nr. 1566/2017) blev afgivet den 29. maj 2017 og kan læses her.

Ved tillægskommissorium af 4. juli 2017 er udvalget tillige blevet anmodet om at belyse fordele og ulemper ved alternative former for undersøgelser i den offentlige forvaltning, herunder parlamentariske undersøgelsesformer, og på den baggrund overveje behovet for at supplere de nuværende undersøgelsesformer. Som led heri er udvalget blevet anmodet om at beskrive og analysere konkrete modeller for gennemførelsen af parlamentariske høringer mv. baseret på de ordninger, der findes i andre lande, herunder ordningen i Norge.

Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde inden udgangen af oktober 2018.

Læs udvalgets kommissorium af 27. september 2016 her.

Læs udvalgets tillægskommissorium af 4. juli 2017 her.

 

Udvalgets sammensætning:

Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen (formand)

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen

Landsdommer Mikael Sjöberg

Advokat Pernille Backhausen

Formand for Offentlige Chefer i DJØF Henning Thiesen

Juridisk kommitteret i Statsministeriet Christian Hesthaven

Kommitteret i Finansministeriet Mogens Pedersen

Afdelingschef i Justitsministeriet Jens Teilberg Søndergaard

 

Udvalgets sekretariat:

Fuldmægtig i Justitsministeriet Henrik Skovgaard-Petersen

Lovchef i Folketinget Birgit Thostrup Christensen (observatør)