Rådet for Grønlands Retsvæsen

Rådet for Grønlands Retsvæsen skal varetage koordinationen mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne om kriminal- og retsplejelovgivningen, herunder udvikle det lovgivningsmæssige grundlag herfor, iværksætte forskning i forbindelse hermed samt følge de enkelte retsmyndigheders funktion og uddannelsesbehov.

Rådet for Grønlands Retsvæsen består af 14 medlemmer: landsdommeren i Grønland, dommeren ved Retten i Grønland, politimesteren i Grønland, lederen af kriminalforsorgen i Grønland, en kredsdommer, Kanukoka, en advokat, en forsvarer, en universitetslærer, to repræsentanter for Grønlands Selvstyre samt repræsentanter for Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Advokaten udpeges af justitsministeren efter indstilling fra Advokatrådet og forsvareren efter indstilling fra Forsvarerforeningen i Grønland. Universitetslæreren udpeges af justitsministeren.

Justitsministeren og Grønlands Selvstyre udpeger i fællesskab en formand, som kan være en af rådets medlemmer, og justitsministeren fastsætter efter forhandling med Grønlands Selvstyre nærmere regler for rådets virksomhed, herunder om varetagelse af sekretariatsfunktionen for rådet.

Læs bekendtgørelse af forretningsorden for Rådet for Grønlands Retsvæsen.

Sammensætning

Formand: Forhenværende højesteretsdommer Per Walsøe

"Fødte" medlemmer:

 • Landsdommeren i Grønland (pt. Søren Søndergård Hansen)
 • Dommeren ved Retten i Grønland (pt. Kirsten Thomassen)
 • Politimesteren i Grønland (pt. Bjørn Tegner Bay)
 • Lederen af Kriminalforsorgen i Grønland (pt. direktør Naaja H. Nathanielsen)

10 yderligere medlemmer:

 • Administrerende kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch som repræsentant for Kredsdommerforeningen
 • Chefkonsulent Michael Mikkelsen som repræsentant for Kanukoka (de grønlandske kommuners landsforening)
 • Advokat Anders Meilvang (Nuuk) som repræsentant for Advokatrådet
 • Departementschef Barbara Bertelsen som repræsentant for Justitsministeriet
 • Direktør Charlotte Münter som repræsentant for Domstolsstyrelsen
 • Vicedirektør Annette Esdorf som repræsentant for Kriminalforsorgen
 • Departementschef Julie Præst Wilche som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Seniorrådgiver Kent Fridberg som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Cand. jur. Thomas Wiemann som repræsentant for Forsvarerforeningen i Grønland
 • Professor, dr.jur. Flemming Balvig

Sekretariat

Fuldmægtig Katarina Lundh, Justitsministeriet