Datarådet

Datatilsynet, der består af et råd (Datarådet) og et sekretariat, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger, der foretages for domstolene. Det er således Datatilsynets opgave at påse, at en behandling finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datarådet består af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Af forretningsordenen følger bl.a., at Datarådet behandler og træffer afgørelse i sager 1) af principiel karakter, 2) af betydelig almindelig interesse eller med betydelige følger for en offentlig myndighed eller privat virksomhed m.v., 3) der af andre særlige grunde findes at burde afgøres af rådet, og 4) som et rådsmedlem ønsker optaget til rådsbehandling.

 

Datarådets sammensætning

  • Formand, højesteretsdommer Henrik Waaben
  • Advokat Janne Glæsel
  • Professor, dr. jur. Peter Blume
  • Direktør i Forbrugerrådet Tænk Lars Pram
  • Chefkonsulent Henning Mortensen
  • Kommunaldirektør Niels Johannesen
  • Overlæge Hans Henrik Storm

 

Kontakt

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, e-mail [email protected]