Lovprogram 2017-18

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2302 fra november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer m.v., der vedrører bl.a. beskyttelse af rejsende. Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Med lovforslaget udvides pakkerejsebegrebet således, at flere rejser omfattes af den beskyttelse, som gælder for aftaler om pakkerejser. Endvidere omfattes en ny kategori af rejser, såkaldte sammensatte rejsearrangementer, i visse tilfælde af dele af den beskyttelse, som gælder for aftaler om pakkerejser. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag under erhvervsministeren om implementering af dele af samme direktiv i rejsegarantifondsloven.

 

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven. Med lovforslaget lægges der endvidere op til en generel forøgelse af straffen for indbrud begået i beboelse, hvor der under indbruddet har befundet sig personer i hjemmet, med en tredjedel i forhold til det gældende strafniveau.

 

Ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, bl.a. ved at personer, som er dømt for banderelateret kriminalitet, skal kunne idømmes forbud mod at opholde sig i bestemte områder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017.

 

Ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) (Okt I)

Med lovforslaget lægges der op til at ophæve forældelsesfristerne for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelle overgreb mod børn og forældelsesfristerne for erstatnings- og godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn. Derudover lægges der op til at ophæve 72-timersreglen i offererstatningsloven i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn. Endvidere lægges der med lovforslaget op til at forhøje niveauet for tortgodtgørelse for alle seksuelle krænkelser og at indføre en nedre grænse for tortgodtgørelse i sager om grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Endelig foreslås det, at det fremover bliver den minister, som Ankestyrelsen hører under, der er bemyndiget til at indstille medlemmer til Erstatningsnævnet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en ændring af retsplejeloven, så domstolene overlades et større skøn til at vurdere, om det i en konkret straffesag er rimeligt, at en person, der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf, skal betale sagens omkostninger.

 

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet ved at udvide politiets adgang til at kontrollere skytteforeningslokaler og ved at skærpe vandelsgodkendelsen af vagter, sådan at der kan lægges vægt på adfærd udvist uden for stilling eller erhverv. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017.

 

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en generel lov, som erstatter den nugældende persondatalov fra 2000. Lovforslaget supplerer reglerne i den generelle EU-forordning om databeskyttelse, som får virkning fra den 25. maj 2018. Forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for.

 

Ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (Okt II)

Som konsekvens af den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesloven skal der foretages ændringer i en række love, som enten henviser til persondataloven eller indeholder bestemmelser, som regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen, og forordningen ikke overlader et nationalt råderum til at opretholde bestemmelserne. Herudover indeholder lovforslaget en ændring af lov om massemediers informationsdatabaser.

 

Ændring af retsplejeloven (Pligt til at opbevare materiale i straffesager m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har i lyset af den teknologiske udvikling, der har medført en øget indsamling og modtagelse af digitalt materiale i efterforskningen af straffesager, bl.a. til formål at indføre en udtrykkelig bestemmelse hvorefter politiet forpligtes til at opbevare materiale af betydning for straffesagen samt at præcisere, at en forsvarsadvokat har adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, som politiet opbevarer, og som politiet har tilvejebragt til brug for straffesagen.

 

Ændring af straffeloven (Digitale sexkrænkelser, blotteri m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at indføre et forhøjet strafmaksimum for overtrædelser af straffelovens § 264 d om videregivelse af meddelelser eller billeder om en andens private forhold, herunder digitale sexkrænkelser, begået under særligt skærpende omstændigheder. Forslaget er en delvis udmøntning af Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser samt regeringens udspil fra februar 2017 om en skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser. Lovforslaget har endvidere til formål at skærpe bødestraffen for blufærdighedskrænkelse.

 

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for vidnetrusler og hærværk mod ting, der tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet.

 

Ændring af politiloven og retsplejeloven (Forsvarets bistand til politiet m.v.) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er at skabe et klarere og mere tidssvarende lovgrundlag for forsvarets bistand til politiet. Med lovforslaget forankres forsvarets bistand til politiet i et nyt kapitel i politiloven, som bl.a. fastsætter regler for, hvilke opgaver politiet kan anmode forsvaret om bistand til at løse, og hvilke beføjelser forsvarspersonalet kan tildeles i disse sammenhænge. Herudover har lovforslaget til formål at udvide Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetenceområde således, at myndigheden bl.a. kan behandle klager og sager om strafbare forhold vedrørende forsvarspersonalet.

 

Ændring af politiloven (Bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte regler om zoneforbud omfattende en hel kommune med henblik på at sikre den offentlige orden) (Dec I)

Lovforslaget har til formål at skabe den fornødne hjemmel til fastsættelse af administrative regler om meddelelse af zoneforbud for et større geografisk område end efter de gældende regler, f.eks. til en hel kommune, i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsens forbud mod etablering af lejre.

 

Ændring af politiloven m.v. (Forhøjelse af straffen for ulovlig sejlads med vandscootere) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for ulovlig sejlads med vandscootere, herunder i havneområder.

 

Ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at forbedre beskyttelsen af vidner til rocker- og banderelateret kriminalitet.

 

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at følge op på Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser. Det forventes herudover, at lovforslaget skal indeholde en række initiativer med henblik på at styrke beskyttelsen af privatlivets fred. Den nærmere udformning af lovforslaget er under overvejelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Ændring af straffeloven (Forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af straffeloven, der har til formål at styrke retshåndhævelsen i forhold til hvidvask, der i dag er kriminaliseret ved straffelovens § 290, herunder ved forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask. Lovforslaget indgår i opfølgningen på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2017.

 

Lovgivning om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som skal forankres i en samlet lovgivning, der skal gå på tværs af det sociale og strafferetlige system. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for grov vold med omkring en tredjedel. Forslaget vil være en delvis udmøntning af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016, hvoraf det fremgår, at straffene for personfarlig kriminalitet skal skærpes.

 

Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internettrafik (logning)) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er dels at fastsætte regler om registrering og opbevaring (logning) af internettrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold, dels at tage højde for EU-Domstolens dom fra december 2016 i de forenede sager C-203/15 og C-698/15, Tele2 og Watson m.fl.

 

Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Opfølgning på aftale om de fremtidige rammer for kriminalforsorgen m.v.) (Feb I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, som de forhandlinger, der skal være om kriminalforsorgen i efteråret 2017, måtte indebære. Herunder skal lovforslaget muliggøre de initiativer, der vil blive iværksat på baggrund af den analyse af kriminalforsorgen, der er pågået.

 

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/477/EØF) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i våbenloven som følge af vedtagelsen af ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (våbendirektivet).

 

Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Opfølgning på politiske forhandlinger om offentlighedsloven og revision af bestemmelse om postlister) (Feb II)

Lovforslaget er en opfølgning på rapporten fra Ekspertudvalget til evaluering af postlisteforsøg fra juli 2017 og de politiske forhandlinger om offentlighedsloven i forlængelse af evalueringen af loven. Lovforslaget er endvidere en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse af patentagenter m.v.) (Feb II)

Lovforslaget har til formål at udvide retsplejelovens regler om vidneudelukkelse således, at de omfatter patentagenter. Lovforslaget forventes desuden at indeholde forskellige andre ændringer af retsplejelovens regler om behandlingen af civile sager.

 

Ændring af lov om indsamling m.v. (Ændringer som følge af udviklingen på indsamlingsområdet) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer af indsamlingsloven i lyset af den udvikling, der har fundet sted på indsamlingsområdet siden lovens ikrafttræden i 2014.

 

Ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagskæden og initiativer vedrørende forsvarsadvokater) (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf, der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesagskæden. Lovforslaget forventes desuden at indeholde ændringer af retsplejelovens regler med henblik på at udmønte initiativer vedrørende forsvarsadvokater.

 

Redegørelser til Folketinget:

  •  Redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol (Okt II)
  •  Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for strafferetsplejen (Mar I)