Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen har ca. 90 medarbejdere og ledes af direktør Charlotte Münter, som referer til en uafhængig bestyrelse med højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand.

De almindelige domstole er Højesteret, Østre og Vestre landsret, Sø- og Handelsretten i København og byretterne. Til domstolenes organisation hører også retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Den Særlige Klageret.

De almindelige domstole behandler civile sager og straffesager.

Byretterne behandler ligeledes skiftesager, foged- og auktionssager og foretager tinglysning.

Alle sager kan som udgangspunkt behandles ved 2 retsinstanser, f.eks. ved byret og landsret. Visse mindre sager kan dog normalt kun behandles ved én instans, byretterne, uden mulighed for appel til landsretten.

Ved alle retter er der ansat uafhængige dommere.

Domstolsstyrelsen har til opgave at administrere domstolene i det daglige. Domstolsstyrelsens ansvarsområde omfatter bl.a. retternes bevilling, personale og bygninger. Spørgsmål om besættelse af dommerstillinger hører derimod under et Dommerudnævnelsesråd.

Domstolsstyrelsen hører under Justitsministeriet, men justitsministeren har ingen instruktionsbeføjelser over for styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser. Det understreger domstolenes selvstændige stilling og uafhængighed.


Bestyrelsen for Domstolsstyrelsen

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for styrelsens virksomhed.

Bestyrelsen skal sørge for, at domstolene drives forsvarligt, tidssvarende og hensigtsmæssigt. Der lægges vægt på en dynamisk og fremtidsorienteret domstolsadministration.

Bestyrelsen skal således søge at sikre en retssikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig effektiv drift af domstolene.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår.

Bestyrelsen bestemmer endvidere, hvordan Domstolsstyrelsens bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen. Direktøren skal følge bestyrelsens anvisninger og retningslinier.

Læs mere på Domsstolsstyrelsens hjemmeside