Transit af våben

Fra og med 15. juni 2018 træffer Rigspolitiet afgørelse i en række våbensager, som Justitsministeriet tidligere har behandlet.

 

Det drejer sig om:

 

• Tilladelse til udførsel og transit af våben og militært udstyr, jf. våbenlovens § 6, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens regler om generelle, globale og individuelle udførselstilladelser. 

 

• Tilladelse til indførsel, erhvervelse, besiddelse og anvendelse af visse våben, herunder særligt farlige våben, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

 

• Tilladelse til indførsel og udførsel af eksplosivstoffer, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, nr. 7.

 

• Tilladelse til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, jf. våbenlovens § 4 c.

 

Ansøgninger i disse sager skal derfor fremover sendes til Rigspolitiet:

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

Mærk. Ansøgning om ___

 

Elektroniske ansøgninger og henvendelser på e-mail kan sendes til Rigspolitiets Kriminaltekniske Center på adressen: [email protected]

 

Rigspolitiet kan kontaktes telefonisk på tlf. nr. 22835974.

 

Ansøgninger, som er modtaget i Justitsministeriet før den 15. juni 2018, vil blive færdigbehandlet af Justitsministeriet.

 

Om transit af våben

Transit af våben og militært udstyr gennem Danmark anses efter dansk ret for en indførsel efterfulgt af en udførsel. Transit kræver derfor som udgangspunkt tilladelse i samme omfang og fra de samme myndigheder som nævnt under afsnittene om udførsel og indførsel.

Det er en forudsætning for opnåelse af transittilladelse, at ansøgeren fremlægger dokumentation for, at modtagerlandet er indforstået med indførslen.

Særligt vedrørende transit inden for EU/EØS

Efter våbenlovens § 6 og knivbekendtgørelsens § 17 er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre:

 1. våben af enhver art, herunder knive og blankvåben, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
 2. ammunition
 3. materiel til krigsførelse
 4. militært simulations- og træningsudstyr,
 5. maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de ovenfor nævnte genstande,
 6. dele specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfor nævnte genstande,
 7. eksplosivstoffer,
 8. software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, og
 9. teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, dog med de undtagelser, der fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3.

   

Det følger imidlertid af § 6, stk. 7, at genstande omfattet af stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9 (pkt. 3-5, 8 og 9 i ovenstående), og dele specielt konstrueret eller modificeret til de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte genstande, der indføres fra et EU- eller EØS-land for straks at skulle udføres til et andet EU- eller EØS-land (transit), undtages fra kravet om tilladelse efter stk. 1.

Genstande omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, samt dele specielt konstrueret eller modificeret hertil, kræver en tilladelse og ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Identifikation af ansøger, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
 2. navn og adresse på afsender og modtager af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark,
 3. beskrivelse og mængde af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind - og udføre til og fra Danmark, og
 4. enten en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage de pågældende produkter, kopi af indførselstilladelse, internationalt importcertifikat eller en erklæring fra den respektive myndighed i det EU- eller EØS-land, hvortil genstanden indføres, om, at indførsel ikke kræver tilladelse.

Den nævnte dokumentation er ikke påkrævet, hvis modtageren er en statslig myndighed.

Overførsel af eksplosivstoffer skal ske i overensstemmelse med proceduren herfor. Du kan læse mere herom under afsnittet om ”Overførsel af eksplosivstoffer."