Transit af våben

Aktuelle sagsbehandlingstider (opdateret den 14. marts 2018)

Justitsministeriet kan oplyse, at på grund af en ophobning af sager og som følge af personalemæssige og omstruktureringsmæssige omstændigheder vil det som udgangspunkt ikke være muligt for ministeriet at behandle ansøgninger inden for den normale sagsbehandlingstid på 14 dage for fuldt oplyste sager efter modtagelse i ministeriet. Justitsministeriet opfordrer derfor til, at ansøgninger indsendes til ministeriet i så god tid som muligt.

Justitsministeriet beklager den ulejlighed, dette eventuelt måtte medføre.

 

Om transit af våben

Transit af våben og militært udstyr gennem Danmark anses efter dansk ret for en indførsel efterfulgt af en udførsel. Transit kræver derfor som udgangspunkt tilladelse i samme omfang og fra de samme myndigheder som nævnt under afsnittene om udførsel og indførsel.

I tilfælde, hvor indførslen af det pågældende produkt i Danmark som udgangspunkt kræver tilladelse fra politiet, mens udførslen kræver tilladelse fra Justitsministeriet, kan Justitsministeriet dog meddele en kombineret indførsels- og udførselstilladelse.

Det er en forudsætning for opnåelse af transittilladelse fra Justitsministeriet, at ansøgeren fremlægger dokumentation for, at modtagerlandet er indforstået med indførslen.

Særligt vedrørende transit inden for EU/EØS

Efter våbenlovens § 6 og knivbekendtgørelsens § 17 er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre:

 1. våben af enhver art, herunder knive og blankvåben, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
 2. ammunition
 3. materiel til krigsførelse
 4. militært simulations- og træningsudstyr,
 5. maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de ovenfor nævnte genstande,
 6. dele specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfor nævnte genstande,
 7. eksplosivstoffer,
 8. software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, og
 9. teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, dog med de undtagelser, der fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3.

   

Det følger imidlertid af § 6, stk. 7, at genstande omfattet af stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9 (pkt. 3-5, 8 og 9 i ovenstående), og dele specielt konstrueret eller modificeret til de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte genstande, der indføres fra et EU- eller EØS-land for straks at skulle udføres til et andet EU- eller EØS-land (transit), undtages fra kravet om tilladelse efter stk. 1.

Genstande omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, samt dele specielt konstrueret eller modificeret hertil, kræver en tilladelse og ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Identifikation af ansøger, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
 2. navn og adresse på afsender og modtager af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark,
 3. beskrivelse og mængde af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind - og udføre til og fra Danmark, og
 4. enten en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage de pågældende produkter, kopi af indførselstilladelse, internationalt importcertifikat eller en erklæring fra den respektive myndighed i det EU- eller EØS-land, hvortil genstanden indføres, om, at indførsel ikke kræver tilladelse.

Den nævnte dokumentation er ikke påkrævet, hvis modtageren er en statslig myndighed.

Overførsel af eksplosivstoffer skal ske i overensstemmelse med proceduren herfor. Du kan læse mere herom under afsnittet om ”Overførsel af eksplosivstoffer."