Udlevering af advokatbeskikkelse

Advokat

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen.

 

Hvad skal du sende ind for at få udleveret din advokatbeskikkelse?

Til brug for ansøgning om udlevering af advokatbeskikkelse indsendes følgende:

  • Personligt afgivet erklæring om, at man er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, jf. retsplejelovens § 141, jf. § 119, stk. 2, nr. 1 og 2.
  • Personligt afgivet samtykke til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger i kriminalregisteret og hos told- og skattemyndighederne, jf. ligeledes retsplejelovens § 141, jf. § 121.

Det bemærkes, at udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med datoen for udlevering af beskikkelsen. For nærmere information om pligterne som advokat kontakt Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015. Der må derfor forventes længere sagsbehandlingstid omkring årsskiftet. Det bemærkes, at Justitsministeriet og Civilstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra den 23. december 2015 til den 3. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen. Indtil 1. januar 2016 skal al post som hidtil sendes til Justitsministeriet.

 

Civilstyrelsens kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Telefon 33 92 33 34

www.civilstyrelsen.dk