Seksualforbrydelser

Forbrydelser mod kønssædeligheden

Straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden indeholder en række forskellige bestemmelser, som har til formål dels at beskytte mænds og kvinders adgang til selv at bestemme, hvem de vil stå i seksuelt forhold til, dels at beskytte børn og unge og visse særligt udsatte personer mod seksuelle overgreb. Straffelovens kapitel 24 indeholder bl.a. bestemmelser om voldtægt, om samleje ved anden ulovlig tvang og om samleje med personer under 15 år. Bestemmelserne omfatter både samleje og anden kønslig omgængelse end samleje. Desuden indeholder straffeloven kapitel 24 bestemmelser om bl.a. blufærdighedskrænkelse og om børnepornografi.

Rigsadvokaten har i september 2012 afgivet redegørelse om udviklingen i strafniveauet i sager om bl.a. seksuelt misbrug af børn.

 

Seksuelt misbrug af børn

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn er et højt prioriteret indsatsområde. Det gælder både den forebyggende og den retshåndhævende indsats, som skal være klar og konsekvent. Det er samtidig et område, der er stor fokus på i samfundet såvel nationalt som internationalt.

I 2011 udsendtes derfor en samlet national strategi 'Handling bag ord' (pdf). Den nationale strategi skal sikre en yderligere styrkelse af indsatsen til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og supplerer således en række skærpelser i lovgivningen i årenes løb.

Rigsadvokaten har i meddelelse nr. 2/2007 (rettet i september 2012) fastsat nærmere retningslinjer for behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager.


Børnepornografi

Bekæmpelsen af børnepornografi på internettet har i en årrække været genstand for stor opmærksomhed fra politiets side. Dansk politis særlige efterforskningsmæssige ekspertise på området er samlet i Rigspolitiets Nationale IT-Efterforskningscenter (NITEC), som indsamler oplysninger om hjemmesider, der kan indeholde børnepornografisk materiale.

Rigspolitiet samarbejder med en række internet-udbydere om blokering af hjemmesider, som efter Rigspolitiets vurdering indeholder børnepornografisk materiale (”børnepornofilter”).

politiets hjemmeside kan man anmelde en mistanke om børnepornografi til NITEC.

Relateret indhold