Kontrol med PET

Den 1. januar 2014 trådte en ny lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) i kraft. Loven regulerer bl.a. efterretningstjenestens opgaver og behandling af personoplysninger.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

Med loven er der blevet oprettet et nyt tilsyn, som har afløst det såkaldte Wamberg-udvalg. Tilsynet, der har fået navnet Tilsynet med Efterretningstjenesterne, er uafhængigt og har sit eget sekretariat.

Tilsynet har bl.a. til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger, og tilsynet kan få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

En fysisk eller juridisk person kan i øvrigt anmode tilsynet om at undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom.

Tilsynet består af fem medlemmer og har følgende sammensætning:

  • Landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand)
  • Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater
  • Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet
  • Direktør Adam Wolf, Danske Regioner
  • Bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

Læs mere på Tilsynet med Efterretningstjenesternes hjemmeside.

Herudover fører justitsministeren på regeringens vegne tilsyn med efterretningstjenesten, ligesom tjenesten er omfattet af Folketingets Ombudsmands kompetence.

Politiets Efterretningstjenestes anvendelse af særlige efterforskningsskridt (som f.eks. telefonaflytninger) er i øvrigt undergivet domstolskontrol efter retsplejelovens regler herom.